המעין

גליון תמוז תשע"ב

'עמוד שהוא מוטל לאוויר' / הרב יעקב לויפר

'אֶל אֵל-חַי אֲרַנֵּן' / הרב משה יהודה רוזנווסר

'לא אוי ולא אבוי' / הרב עמיחי כנרתי

'עין תחת עין - ממון': על הקבלה מסיני - בין הרמב"ם למהרש"ל / אבי ליפשיץ

אמינות ומסורת / הרב אריאל בראלי

הֶהָיָה הַשְּׂלָו מין דג? / הרב מיכאל דושינסקי

בענין היחס לשבתאים / הרב משה פרץ

על כתיבת 'העמק דבר' ועל פירוש 'חסידיך' / שמריה גרשוני

ספרי המהר"ל במהדורת יסוד חדשה / הרב אלי גורפינקל

ספר "באר הגולה" למהר"ל - כיצד יש לקרוא את שם הספר? / אליאב פרינס

אוצר בלום בתולדות היהודים / ד"ר אברהם דוד

ספר 'פניני הלכה' ברכות: תורת ארץ ישראל / יצחק שיזגל

על המהדורה החדשה של ספר 'שערי דורא' / הרב דוד דבליצקי

נתקבלו במערכת / יואל קטן

Pre-Crusade Piyutim: History or Hyperbole / Rabbi Moshe Yehuda Rosenwasser

'הבטחון בה' מונח בטבע הבריאה'

בענין האהבה לילדים וקדושת הבכור, טעמי המצוות ואבולוציית המוסר

הרב אלישיב זצ"ל – פסיקות בענייני משק וחקלאות

תשובות בענייני שבת בצבא

עוד בעניין ספר התורה המיוחס לר"ן והצד"י ביו"ד הפוכה

תפילה על אחרים שיחזרו בתשובה

"לעוון חטאימו חטֵא"

'לא בשמים היא' והכרעת הדין

מרכיבים ומורכבות בתפילות ה"יזכור": "אשכנז" בצפון איטליה

מנהג הוספת 'הרחמן' לשבת ומועד בברכת המזון

קפידת רב חסדא ורב הונא

עיונים בפרשת העקדה

בליעה ופליטה

עוד בענין ההדפסה הראשונה של שו"ת התשב"ץ

על זמן הקרבת קרבן פסח ועל קדושת חול המועד

על המהדורה החדשה של ספרי המהר"ל - תגובה לביקורת

בעניין הגדרת תינוק שנשבה

בעניין הדפסת המהדורה החדשה של חומש 'העמק דבר'

נתקבלו במערכת

תקציר המאמרים באנגלית