המעין

גליון תשרי תשע"ט

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'בשצף קצף ובחסד עולם'

הלכות עלייה לספינת מעפילים בשבת / הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ"ל

קונטרס דיני מרחץ ודרך ארץ / הרב שריה דבליצקי זצ"ל

האם יש להעדיף להלכה ספרי פסיקה או ספרי שו"ת? / הרב איתם הנקין הי"ד

עוד על הראי"ה והגרא"ז מלצר וגדולי ירושלים זצ"ל / הרב שאר-ישוב כהן זצ"ל

פעילותו של הראי"ה קוק זצ"ל בענייני ביטחון היישוב / ד"ר משה ארנוולד

על הקפדה יתרה במצוות בעשרת ימי תשובה / אליעזר דניאל יסלזון

'טהרה מביאה לידי קדושה' - אכילת חולין בטהרה כדרך להשגת הקדושה / יונתן רבינוביץ

ברכות על הסוכה וברכת "לישב בסוכה" / הרב יהודה זולדן

קידוש וסעודת שבת קודם ערבית -עיון בדעת הגר"א / הרב דוד שטרן

האם קיימת רוח הקודש בזמננו? / הרב משה צוריאל

תגובות והערות

קווים לדמותו של הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל / הרב ליאור בנדט

צדיק בגאונות - גאון בצדקות: מרן החפץ חיים זצ"ל / הרב יעקב קאפל רייניץ

סקירה על אוצר הגאונים למסכת בבא בתרא / הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

עיתונות והלכה בכתבי הראי"ה / אברהם ווייס

שמונים שנה לליל הבדולח - הנצחת זכר ליל הבדולח במפעל 'בית אשכנז' / ד"ר אברהם דוד

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן