המעין

גליון תמוז תשע"ט

להורדת הגליון המלא ב-PDF

בין המשפתיים או בין המשפטיים... / דבר העורך

אגרת מכת"י מאת רבי שמשון מורפורגו שנשלחה אל הרמח"ל לפני תחילת הפולמוס, ומשמעותה / פרופ' יעקב שמואל שפיגל

תשובה מכת"י בעניין שכר שבת לרופא / הרב עזריאל הילדסהיימר זצ"ל

מכתב מאת מרן בעל החפץ חיים זצ"ל בעניין מכירת חיבוריו / הרב אלישע חן

ימי שישי בביתו של הרב הרצוג זצ"ל / הרב אוריאל בנר

כריעת המתפלל בתפילת העמידה / הרב משה צוריאל

'רחמי' או 'רחמם'? עיון בנוסח הפיוט 'אנא בכח' / אברהם וייס

מתי אסור להכות תלמידים בימי בין המצרים? / הרב נתן קמנצקי זצ"ל

דרכי היתר באיסור כלאיים המבוססות על ריאליה חקלאית / הרב ארי לנדא

ארץ פלשתים / הרב יעקב זיסברג

חטא המרגלים – משבר ביחסי משה רבנו ועם ישראל / הרב אריה קופרמן

האם בעל הכלב ששיחק במצית וגרם לשריפה חייב לשלם על הנזקים? / הרב דוד בריזל

תגובות והערות

'שאילת יעבץ' חלק ראשון - תאריך הדפסתו ועוד עיונים ביבליוגרפיים / הרב יהודה אריה מרקסון

שלוש הערות על ענייני הראי"ה בספר 'תערֹך לפני שלחן' מאת הרב איתם הנקין הי"ד / יוסף אברמסון

נתקבלו במערכת / הרב יואל קטן

רשימת מאמרים באנגלית