המעין

בין המשפתיים או בין המשפטיים... / דבר העורך

הורדת קובץ PDF

המערכת הציבורית והפוליטית סוערת בעקבות התפטרות הכנסת הכ"א, כאשר במרכז הוויכוחים הציבוריים עומדת מערכת המשפט, הגינותה, סמכויותיה ותפקידיה. לציבור ניתנה, על כורחו, אפשרות לתקן את תוצאות הבחירות הקודמות, ואולי יהיה בכך חיזוק להמשך בניין התורה העם והארץ. בעז"ה נעשה ונצליח.

'משפת' פירוש מקום שמניחים-שופתים בו דבר מה. מכאן השתלשלה המילה עד למשמעות של גבול, קצה נחלה, גבול שאותו מסמנים תוך הנחת אבנים או חפצים בולטים לסימן. 'משפתיים' אם-כן הם גבולות. כאשר התורה קוראת ליששכר 'רובץ בין המשפתיים' וכו' הכוונה היא שהוא יושב בין גבולות נחלתו, מסתפק במועט, נותן שכמו לסבול ומסכים להיות 'למס עובד' לאחיו. חז"ל מסבירים שבני שבט יששכר עסקו יותר ברוח מאשר בחומר, עשו את מה שמוטל עליהם ביישוב הארץ ובשאר הזמן למדו ולימדו תורה, והיו שמחים בחלקם ואחיהם שמחים בהם. אשריהם וטוב להם.

העם היושב בציון נתון היום למהלך של משפטיזציה הולכת ומתגברת, כאשר אנשי מערכת המשפט מחליטים לנהל את מה שהציבור מעולם לא התיר להם לנהל, ולקבוע מהו המותר ומהו האסור בענייני חברה ומדינה והלכה והנהגה כשאין זה כלל מתפקידם. גבולות מטשטשים, והסיר הציבורי רותח. רבים מאנשי הציבור רובצים בין המשפתיים ומבצעים את המוטל עליהם, אך אחרים רובצים בין המשפטיים ומנסים לנהל בעיניים משפטיות תוך משוא פנים את מה שלא אמור להיות כלל בסמכותם ובניהולם, והארץ לא שוקטת. אמנם קיימת התחלה של שינוי בנושא זה, אבל עדיין הדרך ארוכה. בינתיים שופטי ביה"מ העליון מתירים לעצמם לא רק לבטל החלטות כנסת – אלא גם החלטות של בתי דין ואף של בית הדין הגדול, והעניין הזה עובר כבר כל גבול. במקום לטפל ברעה החולה הקשה ביותר של מערכת המשפט החילוני במדינת ישראל, והיא הימשכות ההליכים המשפטיים שנים על גבי שנים גם במשפט הפלילי ועוד יותר במשפט האזרחי, כאשר עינוי הדין ועיוות הדין שנגרם זועק עד לשמים – עוסקים המערכת הזאת ובכיריה בנגיסת סמכויות מגופים אחרים במדינה ללא שום הצדקה, לא חוקית ולא מוסרית, אלא מתוך התנשאות וגאווה שאין מאחוריהן דבר. נראה שהגיע הזמן להושיב את אנשי מערכת המשפט 'בין המשפתיים', להחזירם לגבולם ולנחלתם, להדגיש בפניהם שהם עובדי ציבור הממונים רק על מה שהציבור ונציגיו מינו אותם עליו, כך שאנשי 'בין המשפטיים' יחזרו לעסוק במה שהם הוכשרו לו ובתפקידים שהטיל עליהם הציבור דרך נציגיו הרשמיים. כל זה בדרך להשבת שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, אז יסורו מאיתנו הרבה יגון ואנחה. בעזהי"ת.

גיליון מלא וגדוש זה הוא האחרון לכרך נט של 'המעין', והגיליון הבא פותח את הכרך השישים. ב-66 השנים מאז יסד פרופ' מרדכי ברויאר ז"ל את 'המעין' התפרסמו 230 גיליונות (בצוק העיתים של השנים הראשונות ההופעה לא הייתה סדירה) ןבהם כאלפיים מאמרים, ולקראת תחילת הופעת הכרך השישים בראש השנה הבעל"ט יצא לאור אי"ה גיליון חגיגי מוגדל. חברי המערכת מביטים לאחור בסיפוק ובהודייה לה' תוך הערכה רבה לקודמיהם בתפקיד, ופונים קדימה כשהם מטים שכמם לסבול את חלקם הצנוע בחיזוק בניין התורה בארץ ישראל הנבנית. ובעז"ה נעשה ונצליח.

הק' יואל קטן