המעין

מכתב מאת מרן בעל החפץ חיים זצ"ל בעניין מכירת חיבוריו / הרב אלישע חן

הורדת קובץ PDF

ידועה זהירותו המופלגת של מרן החפץ חיים זצ"ל ונקיותו בעניינים שבין אדם לחברו, ומתוך כך הקפיד מאוד כשהתעסק במכירת ספריו והפצתם שח"ו לא תבוא תקלה על ידו. בידינו נשתמרו מכתבים רבים בהם פירט לרוכשים את מחירי ספריו וביאר את עניינם[1]. במכתב זה שלפנינו[2] פירט רבינו את מחירי הספרים אשר שלח אל הגאון רבי שמואל יצחק הילמן זצ"ל, ראב"ד לונדון ובעל אור הישר[3].

***

אל כבוד הרב הגאון המפורסם, י"א[4] באמת, כק"ש מו"ה שמואל יצחק הילמן ני"ו.

אחד"ש כת"ר.

קבלתי מכתבו הטהור, ואני שולח לו אלו הספרים וגם מקחם הקבוע.

1.20 - משנה ברורה חלק שישי.

1.20 - אסיפת זקנים מנחות.

1.20 - גבורת ארי מבעל שאגת אריה, על יומא ומכות, שהיה כת"י עד פה.

40 - לקוטי הלכות על מנחות, נייר, כי לא היה לי מכורך.

1.30 - לקוטי הלכות על פסחים [מפרק תמיד נשחט עד פרק אחרון] ויומא וחגיגה ותמיד ותמורה וכריתות ובכורות.

1.50 - תורת כהנים.

20 – עבור השני קו"ק[5].

25

7.25 רו"כ[6].

עוד אמרתי לשלוח לו ספר קטן חדש ושמו תורת הבית, ובעז"ה הוא מקובל לכל, ואשער שיפיק רצון ממנו.

ודמי השילוח עלה עם המעטפה סך שני רו"כ ועוד הו"ק[7] 15 ק"פ[8], כי בעירנו הקטנה אין מקבלים בפאצט[9] לחו"ל על פאסילקע[10], כי אם על קרייץ באן[11].

ומכבוד כת"ר הגיע פה 9.91 רו"כ. אם כן נשאר של כת"ר אצלי סך 51 ק"פ, ואי"ה כשאזכה בחורף הבע"ל לטובה להדפיס הלקוטי הלכות על ערכין ומעילה [תשלום סדר קדשים] יזכרני בטובו ואשלח לו, ומה שיעלה מעט יותר ישלם לי.

דברי מוקירו ומכבדו כערכו הגדול, ומברכו שיתן לו ד' שנת חיים ושלום לו ולכל ביתו, ויכתב בספרן של צדיקים, כחפצו וכחפץ הכותב.

ישראל מאיר הכהן[1] יעויין לדוגמא בספר פרנס לדורו על רא"ל פרינץ זצ"ל עמ' שטו, ובקובץ ישורון לג עמ' שעב ואילך.

[2] מתוך ארכיון המדינה, פ-4248/35. יישר כחו של הרב שלום הלל שליט"א על סיועו בפענוח כתב היד.

[3] מכתב נוסף אליו בעניינים אלו, נדפס בספר שנות דור ודור חלק א עמוד רחצ.

[4] ירא אלוקים.

[5] נראה שפתרונו 'קול קורא', או 'קובץ קטן'. לא ברור למה הכוונה.

[6] רובל כסף.

[7] לא ברור למה הכוונה, אולי 'הוצאות קטנות'.

[8] קופיקות.

[9] בדואר.

[10] Posyłka , מילה בפולנית שפירושה: חבילה.

[11] קרייץ באן (באנד) = עטיפה מוצלבת. אולי הכוונה שאין מקבלים בראדין חבילה בדואר אלא אם כן היא קשורה שתי וערב, ולכן יש להוסיף סכום קטן על הוצאות האריזה. יישר כוחו של הרב יוסי פראגר על סיועו.