המעין

גליון ניסן תשפ"ד

להורדת הגליון המלא ב-PDF

'שפוך חמתך'! / דבר העורך

"אותה השנה נתקלקלה" - ביאור פשוט לירושלמי תמוה / הרב ד"ר מרדכי הלפרין

מָרְדְּכַי או מָרְדֳּכַי? / הרב ד"ר יהונתן וורמסר

ליל הסדר בבית מרן הרב קוק זצ"ל / הרב שמריה גרשוני

האם אב שגויָס למלחמה יכול לקיים את מצות סיפור יציאת מצרים לבן ע"י מכתב? / הרב יצחק צבי אושינסקי

השבת חמץ גזול בחג הפסח / הרב נתנאל שושן

הפטרות אחרי מות וקדושים בשנת זח"ג / הרב אברהם ישכר קניג

שיחת הרב שלום נתן רענן זצ"ל בישיבת 'מרכז הרב' ביום העצמאות תשט"ו / הרב חגי שטמלר

הרב קוק ובית המלאכה ביפו / הרב מתניה אריאל

"ויך את המצרי" - מדרש שהובן שלא כהלכה והערה על פרשנותה של נחמה ליבוביץ' ז"ל / ד"ר יעקב אלטמן

על פרק 'אין דורשין' - המניעה מלהשתמש בתורה שבכתב לפסיקת הלכה / הרב ישראל ריישר

קביעת זהות האם בתרומת ביצית / הרב דוד בריזל

המעמד המדעי של ביצית מופרית של בהמה והשלכותיו ההלכתיות לעניין בשר מתורבת / הרב פרופ' ארי זיבוטפסקי והרב יואל קניגסברג

תגובות והערות

"נימוקי ר' שלמה ב"ר מאיר" ותורת רבנו ששו"ן בפירוש רש"י על מסכת חולין / הרב אפרים ליב הלוי לואיס

עוד בעניין מחבר 'תוספות ישנים' למסכת ראש השנה / הרב אהרן גבאי

נתקבלו במערכת

התוכן באנגלית