הרב אברהם גולדמינץ

{ חזרה לכל החוקרים

הרב אברהם גולדמינץ

הרב גולדמינץ הוא בוגר הישיבה התיכונית בשעלבים, ואחריה למד בישיבות באר התורה (תשנ"ג-תשנ"ט) ומיר ירושלים (תש"ס והלאה), בה הוא לומד עד היום כאברך מן המניין.

במשך השנים סיים את הש"ס, קיבל 'היתר הוראה', וגם למד הלכות שחיטה וטריפות וניקור וקיבל 'היתר הוראה' מיוחד בתחום זה. שנים רבות עסק גם בגמילות חסדים במסגרת ארגוני החסד, בעיקר ארגון 'לב מלכה' ומד"א. בתוך כך התמחה ברפואה והלכה, ואף כתב וערך ספרים בתחום זה. נוסף על כך הרב גולדמינץ הוא גם סופר ובודק סת"ם.

בעודו בחור בישיבה ערך את שיעורי רבותיו, וכן הוציא לאור קונטרסים ובהם מראי מקומות והערות וסיכומים ושאלות על הסוגיות הנלמדות בישיבה. בהמשך הוא חיבר את הספרים: 'בדמיך חיי' - ליקוט הלכות בענייני תרומת דם; 'חן משה' - ליקוט הלכות בענייני טיפול רפואי וחבלה בהורים; 'שבילי דירחא' - ביאור פשוט והקדמה לסוגיות של קידוש החודש; 'קונטרס כנפי יונה' - בענייני טיסה מעל קברים, ועוד חוברות וקונטרסים ועשרות מאמרים בכתבי עת שונים. הוא גם מרצה בענייני קידוש החודש בפני קהלים שונים.

למעשה הרב גולדמינץ החל לסייע למחקרי המכון עוד בהיותו תלמיד הישיבה התיכונית בשנת תשנ"ב, ובמשך השנים התמחה בפיענוח כתבי יד ובעריכה. הוא השתתף בההדרת הספרים: סמ"ג (שני חלקים, אחרים בהכנה), שו"ת התשב"ץ (חמישה כרכים), שו"ת זכרון יהודה, ספר עץ חיים (לר"י הצרפתי, בהלכות כתובה ודיני ממונות) וספר יבין שמועה. החל משנת תשס"ז הוא שותף בעריכת גיליונות 'מוריה' במסגרת מכון ירושלים.