המעין

ראשית דרכה של התפילה לשלום המדינה / אוריאל פרנק

הורדת קובץ PDF

 

נפש למר עזרא געש ז"ל

נלב"ע בב' בשבט תשפ"ג

מורה, אוהב חכמה ודעת

תפילות ראשוניות

פרסומה הרשמי של התפילה לשלום המדינה

בירורים חדשים על תהליך יצירתה של התפילה

שמה ועיקרה של התפילה

מקורות אפשריים לראשית התפילה

כִּי מִמֶּנּוּ נִקַּח לַעֲבֹד אֶת ה'

סיכום

תפילות ראשוניות

בארבעת החודשים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל נאמרו תפילות שונות לשלומה. לדוגמה: ביום הכרזת העצמאות חיבר הרב איסר יהודה אונטרמן, רבה האשכנזי של תל אביב–יפו (ולימים הרב הראשי), תפילת "מי שבירך" למדינה, שנאמרה בבית הכנסת הגדול בתל אביב כבר למחרת, שבת פרשת 'אמור' ו' באייר תש"ח[1]. כמה קהילות אימצו את תפילת "הנותן תשועה", שחוברה מעיקרה לפני כשבע מאות שנה בתור תפילה לשלום המשטר הזר שתחתיו חיו היהודים, לאחר שערכו בה עדכונים והתאמות למדינת ישראל; כך למשל הונהג בבית הכנסת "מקור חיים" בפתח תקווה על ידי רבה של פתח תקווה, הרב ראובן כץ[2]. בחודש סיוון תש"ח החלו בחלק מקהילות יהודי תימן בישראל לומר נוסח דומה שהתקין רבם, הרב שלום יצחק הלוי[3], ועד ימינו אלה יש הנוהגים לומר נוסח זה[4]. ברם, רבים הסתייגו משימוש בתפילת "הנותן תשועה" כלפי מדינת ישראל מטעמים מובנים[5].

פרסומה הרשמי של התפילה לשלום המדינה

בט"ז באלול תש"ח, ביום שני לסדר "כי תבוא אל הארץ", פרסמו הרבנים הראשיים לארץ ישראל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, והראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, את התפילה הרשמית לשלום המדינה, בעיתון "הצופה"[6]. תחת הכותרת "תפילה לשלום מדינת ישראל" נכתב בזו הלשון:

מרנן ורבנן הרבנים הראשיים לארץ ישראל הגרי"א הלוי הרצוג והגרב"צ עוזיאל בהסכמת חברי המועצה וראשי הרבנים של תל אביב, חיפה ופתח תקווה[7] שליט"א יִסדו ותיקנו את התפִלה שלהלן להֵאמר בכל בתי הכנסת בארץ ובתפוצות ע"י הרב או ע"י הש"ץ, בשבתות ובמועדים אחרי קריאת התורה.

וכאן הודפסה התפילה "אבינו שבשמים", ולאחר מכן נוספה הערת סיום זו[8]:

כדאי לציין, שעל פי הזמנת הרב הראשי הגריא"ה הרצוג השתתף הסופר ש"י עגנון אף הוא בניסוח התפילה.

בשלושת הימים הבאים חזרה והתפרסמה התפילה בעיתונים נוספים[9].

מפרסומים אלה עולה באופן ברור שתפילה זו, שקיבלה את הסכמתם של רבנים רבים וחשובים בארץ, שלושה שותפים ביצירתה: הרב הרצוג, הרב עוזיאל והסופר ש"י עגנון. מה שלא ברור הוא מה היה חלקו של כל אחד משלושתם. על מדוכה זו כבר נכתב רבות[10].

 

בירורים חדשים על תהליך יצירתה של התפילה

לאחרונה התפרסמו כמה ממצאים שמאפשרים הבנה מדויקת יותר של גלגולי יצירתה של התפילה במהלך שלושת השבועות שקדמו לפרסומה. ביום שני, כ"ה בחודש אב תש"ח, שלח הרב הרצוג אל הסופר ש"י עגנון טיוטה של תפילה, בצירוף מכתב בכתב ידו על נייר מכתבים הנושא את הכותרת "המשרד הפרטי של הרב הראשי לארץ-ישראל"[11]. וזו לשונו:

ב"ה כ"ה אב תש"ח. לידי"נ רש"י הלוי[12] עגנון, הי"ו, שלום עד העולם.

מכמה מקומות בתפוצות[13] פונים אלי בדרישה לתקן תפִלה במקום הנותן תשועה[14]. אחינו שבגולה נותנים עיניהם בי ואני נותן עיני בך[15], כי עמך השירה והסגנון ואתה ירא את ה' מנעוריך וכשר והגון לתקן תפִלה[16]. מכל מקום אני שולח לך נוסחא קצרה שתיקנתי, בתור "קרש קפיצה" או מצע[17].

בתודה רבה ובברכת כט"ס, מוקירך כערכך הנשגב, ידידך[18] י"א הלוי הרצוג

 

כדי להבין מה הייתה תרומתו של עגנון לניסוח התפילה, עלינו לדעת מהי הטיוטה שצורפה למכתב הרב הרצוג ועמדה לנגד עיני עגנון. ד"ר יואל רפל דן בהרחבה בסוגיה על בסיס שני העתקים כמעט-זהים של נוסח לא-סופי של התפילה, אחד כתוב בכתב ידו של הרב הרצוג[19] ואחד בכתב ידו של עגנון. לדעת רפל, ההעתקה בכתב ידו של הרב הרצוג היא הטיוטה ששלח הרב הרצוג לעגנון, ועגנון רק הוסיף ליטוש סגנוני קל לנוסח שכתב הרב הרצוג. מובא כאן הנוסח שבכתב יד הרב הרצוג, ובהערות השוליים מובאים השינויים המועטים בכתב יד עגנון. מילים המופיעות רק אצל הרב הרצוג מופיעות כאן באותיות מודגשות[20]:

תפִלה לשלום מדינת ישראל (להֵאמר ע''י הרב או הש''ץ אחרי קריאת התורה בשבתות ובמועדי קודש).

אבינו שבשמים, צור ישראל, מושיעו וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באברת חסדך ופרוס עליה סכת שלומך ושלח אורך ואמתך לראשיה שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך.

תנה עזך וגבורתך וחזק ידי מגיני ארצך ולוחמי[21] מלחמתך והנחילם [והנחילנו] אלקינו[22] ישועה[23] ועטרת נצחון תעטרם [תעטרנו]. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה.

ואת אחינו פליטת עמך בית ישראל פקד-נא בכל ארצות פזוריהם ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים[24] משכן שמך, כמו שכתבת בתורתך, אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך והביאך[25] אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, למען נשמור חקיך ונעשה רצונך,[26] והופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלה.

 

בשני מקומות כתבו הרב הרצוג ועגנון נוסח חלופי בין השיטין, וכאן הצגנו אותו בסוגריים מרובעים: "והנחילם ישועה", כלפי הלוחמים, או "והנחילנו" - שהרי ישועת הלוחמים היא ישועת העם כולו; וכיו"ב: "ועטרת נצחון תעטרם" או "תעטרנו"[27]. ההבדל בין שני כתבי היד הוא שאצל עגנון כתובות החלופות בכתב בהיר יותר, כנראה בעיפרון. משינוי זה הסיק פרופ' יוסף עופר, שדן לאחרונה בסוגיה[28], שעגנון כתב את הנוסח החלופי לאחר מחשבה נוספת, ואם כן יוצא שהרב הרצוג שכתב את שני הנוסחים החלופיים זה ליד זה הוא זה שהעתיק מכתב ידו של עגנון, ולא כפי שהסיק רפל. אפשר לחזק מסקנה זו גם מכך שלא מסתבר שבטיוטה ששלח לעגנון יכתוב הרב הרצוג את כל הפתיח הכולל פירוט מעשי שנכתב בסוגריים: "(להֵאמר ע''י הרב או הש''ץ אחרי קריאת התורה בשבתות ובמועדי קודש)".

נדבך נוסף בחקר תולדות חיבור תפילה זו הניח פרופ' עופר, בצרפו לדיון העתק נוסף של התפילה שהודפס במכונת כתיבה, בזו הלשון[29]:

אבינו שבשמים, השקיפה ממעון קדשך[30] וברך את מדינת ישראל, ראשית גאולתנו. הגן עליה באברת חסדך  ופרוס עליה סכת שלומך, שלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. שומר ישראל חזק את ידי מגיני ישראל וזר נצחון תעטרם. ברך את עמך ישראל[31] בארץ ובתפוצות. צורנו וגואלנו אסף נא פזורינו ונדחינו לציון משכן כבודך. מהרה יאמנו דברי נביאך לישראל עם קדשך ולכל יושבי תבל ארצך, ככתוב בדברי קדשך, אמן ואמן.

 

לדעת עופר, העתק זה הכתוב במכונת כתיבה הוא ה"נוסחא קצרה, בתור קרש קפיצה או מצע" שחיבר הרב הרצוג בראשונה[32] ושלחוֹ לעגנון בתור טיוטה, שאותה שִכלל עגנון מאוד.

יוצא אם כן ששתי המילים הראשונות של התפילה, "אבינו שבשמים", נקבעו בראש התפילה על ידי הרב הרצוג[33]. לתואר זה הוסיף עגנון שני תארים נוספים: "צור ישראל וגואלו", על פי התארים "צורנו וגואלנו" שהיו בהמשך הטיוטה המודפסת במכונת כתיבה של הרב הרצוג, כנראה מפני שעגנון חשב שעדיף לרכז את תארי ה' בפנייה שבראשית התפילה, לעומת טיוטת הרב הרצוג שבו שבים בהמשך התפילה ופונים פעמיים אל ה'. כשקיבל הרב הרצוג את כתב ידו של עגנון, הוא הוסיף את התואר "מושיעו": "צור ישראל, מושיעו וגואלו", אך תוספת זו לא התקבלה בסופו של דבר[34].

כמו כן, לאור דברי עופר, את ההגדרה של מדינת ישראל כ"ראשית צמיחת גאולתנו", אפשר לייחס גם לרב הרצוג[35] וגם לש"י עגנון[36], ובכך ליישב את העדויות הסותרות המייחסות ביטוי זה לשניהם. הרב הרצוג כתב בטיוטה המודפסת את הביטוי "ראשית גאולתנו", ועגנון הוסיף את התיבה "צמיחת". אם כן, שניהם צודקים, ולשניהם זכויות יוצרים כאחד על ביטוי זה.

על הכינוי "ראשית צמיחת גאולתנו" סִפֵּר לימים הרב שאר ישוב כהן[37]:

שאלתי את הרב הרצוג: יסלח לי כבוד תורתו, אך מניין לכם, שהמדינה היא 'ראשית צמיחת גאולתנו'? אולי יש לה ערך גדול להצלת עם ישראל, אבל מי אומר, שהיא הגאולה, שעליה ניבאו נביאינו ודיברו רבותינו?

חייך הרב, צבטני בלחיי ואמר לי: 'כנראה שכחת גמרא מפורשת: הרי על הפסוק 'וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל, עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ, וּפֶרְיְכֶם תִּשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל, כִּי קֵרְבוּ לָבוֹא' (יחזקאל לו, ח) – דורשים חז"ל (סנהדרין צח, א): 'אין לך קץ מגולה מזה'.

 

עריכות נוספות שביצע עגנון, ובהן דן עופר בקצרה, כוללות השמטת הביטוי "זר נצחון", שינוי ניסוח הבקשה על יהודי התפוצות וקיבוצם לארץ, הוספת הפסוקים מפרשת התשובה (דברים ל, ד–ה), פירוט תכלית המדינה וקיבוץ הגלויות (שמירת מצוות ה'![38]) וקבלת מלכות ה' לעתיד לבוא על ידי כל העולם.

את נוסח התפילה שערך עגנון הוא שלח בחזרה אל הרב הרצוג כבר למחרת, והרב הרצוג העתיק בכתב ידו את הנוסח שקיבל מעגנון, ובראשו הוסיף את ההנחיה על מועדי אמירת התפילה הנ"ל, וכן שינה כמה שינויים קטנים מאוד, כגון השמטת אִמוֹת הקריאה בשש מילים שעגנון כתב בכתיב מלא[39]. בשלב הבא התייעץ הרב הרצוג עם עמיתו הראשון לציון הרב עוזיאל[40], עם רבני הערים הגדולות ועם חברי מועצת הרבנות הראשית[41]. לאחר קבלת משוב ודיונים נוספים אושר הנוסח ופורסם בעיתוני ישראל, כמובא לעיל. ברם, גם אחר הפרסום הראשוני לא תמה עריכת הנוסח של התפילה לשלום המדינה. כעבור שלושה שבועות, בערב יום הכיפורים תש"ט, פרסמה הרבנות הראשית בעיתון "הצופה" עדכון לנוסח התפילה, וכבר בשנה הראשונה לחיבורה הופצו כמה נוסחים שלה השונים זה מזה בפרטים קטנים[42]. הנוסח הנפוץ בסידורים בימינו פורסם לראשונה בירחון "ההד" בחודש טבת תש"ט, ופורסם שוב על ידי הרבנות הראשית בחודש ניסן תשל"ג כנוסח התפילה לבתי הכנסת[43].

 

שמה ועיקרה של התפילה

התפילה פורסמה בעיתוני ישראל בשם "תפִלה לשלום מדינת ישראל" או "תפִלה לשלום ישראל"[44], ובפי רבים היא נקראת "התפילה לשלום המדינה"[45]. אך שמות אלה מעט תמוהים.

התבוננות בתוכן התפילה מגלה שיש בה שלושה חלקים: א. פתיח ובו חמש מילות פּנִייה אל ה', בדרך של שבח והודיה[46]; ב. "בָּרֵךְ... ליושביה" (43 מילים): בקשה מה' שיברך וישמור את מדינת ישראל, ושמנהיגיה ינהלוה כהלכה[47]; ג. "ואת אחינו... בכל משלה" (88 או 106 מילים[48]): החלק האחרון והארוך של התפילה צופה לעתיד לבוא ומייחל – כמו בתפילת "על כן נקווה לך" – להשלמת הגאולה (ובכלל זה: קיבוץ גלויות), ששיאה ה"קומה הרוחנית": ההכרה של כל העם וכל העולם במלכות ה' יתברך. על אף שתפילה זו מוכתרת "תפִלה לשלום מדינת ישראל" – השלום מפורש בה בשני משפטים בלבד: "ופרוס עליה סכת שלומך... ונתת שלום בארץ". רוב התפילה איננה עוסקת ב"שלומה" הפיזי, אלא, כאמור, בתפילה שהגאולה תושלם, או אז תגיע המדינה לשלימות תפקידה[49]. ואכן, הרב הרצוג ניצל כל הזדמנות להדגיש שאין להסתפק ב"אתחלתא" אלא יש להתקדם וליצוק תוכן רוחני במדינה[50].

נוסף על שמות אלה, שתי המילים הפותחות את התפילה לשלום המדינה נעשו בפי רבים לכינויה של תפילה זו: תפילת "אבינו שבשמים"[51]. לכאורה זהו שם טכני בלבד, על שם המילים הפותחות את התפילה. מילים אלה עשויות להיראות במבט ראשון תמימות וסתמיות, אולם לאור היסוד ש"אחר הראשית נגרר הכל"[52] יוצע בדברים הבאים שהבחירה לפתוח תפילה זו בתיבות "אבינו שבשמים" נעשתה במחשבה תחילה, כך שהן בהחלט ראויות לשמש ככינוי לתפילה זו.

 

מקורות אפשריים לראשית התפילה

מדוע מתוך שלל תארי ה' בחר הרב הרצוג לפתוח את התפילה החדשה לשלום מדינת ישראל בכינוי "אבינו שבשמים"? מלבד השאלה ההיסטורית מה הייתה כוונת הרב הרצוג[53], חשובה לא פחות שאלת הכוונה הראויה של מתפללי תפילה זו באמירת כינוי זה יותר משבעים שנה לאחר חיבורהּ.

מתוך השוואה לתפילה הנפוצה לשלומה של מלכות הפותחת בפנייה "הַנּוֹתֵן תְּשׁוּעָה לַמְּלָכִים", יש שהציעו שהפּנִייה "אבינו שבשמים" באה לבטא את הקשר המיוחד שלנו – "בנים לה'" – אל אבינו שבשמים[54]. אך בהסבר זה אין די, שהרי לכאורה מוטב היה לפתוח ב"אבינו, אב הרחמן, צור ישראל וגואלו" וכד'.

"אבינו שבשמים" דומה לכאורה לפּנִייה "אבינו מלכנו". בשני הצירופים יש הרכבה של תואר המבטא קִרבה, "אבינו" – יחד עם תואר המבטא ריחוק ויראה מסוימים: "מלכנו" או "שבשמים"[55]. הרכבה מעין זו מוכֶּרת ממטבע ברכות רבות הפותחות בפנייה אל ה' בלשון נוכח וממשיכות בהתייחסות אליו בלשון נסתר[56]. שני הצירופים דומים גם בכך שיש מקור מקראי לכל אחד מהרכיבים שלהם: את התואר "אָבִינוּ" כלפי ה' אנו מוצאים בפי ישעיהו הנביא[57], כמו גם את התואר "מַלְכֵּנוּ"[58]. במקרא מצאנו גם פניות אל ה' בתארים שהוא בשמים, כגון "אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם" (נחמיה א, ה: "אָנָּא ה' אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם") – תואר שמצוי כבר בפי אברהם אבינו (בראשית כד, ג[59]).

ואולם, שונים שני צירופים אלה במקורם ובתפוצתם: לַפּנִייה "אבינו מלכנו" תקדים קדום וחשוב: כמובא בתלמוד (תענית כה, ב) ירד רבי עקיבא לפני התיבה בתענית עקב עצירת גשמים והתפלל "אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו"! ובעקבות תפילה קצרה זו ירדו גשמים. נוסח זה הורחב לתפילת "אבינו מלכנו" המוכרת לנו כיום בימים הנוראים ובימי תענית, הכוללת עשרות תחינות החוזרות ופותחות בפנייה זו. בנוסף, בקשות רבות שהתקבעו בסידורי כל עדות ישראל כוללות פנייה אל "אבינו מלכנו"[60], וכך אף נפתחת התפילה לשלום המדינה באחד העיבודים שנעשו לה, הנאמר עד היום בבית הכנסת המרכזי בנס ציונה: "אבינו מלכנו, צור ישראל" וכו'[61].

לעומת זאת, שימוש בתואר "אבינו שבשמים" בפנִייה אל ה' נדיר מאוד גם בספרות חז"ל וגם בסידור. הצירוף "אבינו שבשמים" מופיע לראשונה בסוף מסכת סוטה[62] בהקשר של "עקבתא דמשיחא"[63], במשפט "על מי לנו להישען – על אבינו שבשמים" המופיע שם פעמיים. מסּפרות חז"ל מוכרים גם עשרות צירופים של "אביך/אביכם שבשמים" או "אביו/אביהם שבשמים". אך כל אלה אינם בדיבור אל ה'. פנִייה אל ה' בלשון "אבינו שבשמים" נמצאת לראשונה רק במדרש "אליהו רבה"[64], וממנו הגיע לסידור התפילה הקטע "לעולם יהא אדם ירא שמים"[65], שבסופו פונים אל ה' בתואר זה: "אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם... וְקַיֵּם לָנוּ ה' אֱלהֵינוּ מַה שֶּׁכָּתוּב: בָּעֵת הַהִיא אָבִיא אֶתְכֶם וּבָעֵת קַבְּצִי אֶתְכֶם, כִּי אֶתֵּן אֶתְכֶם לְשֵׁם וְלִתְהִלָּה בְּכל עַמֵּי הָאָרֶץ, בְּשׁוּבִי אֶת שְׁבוּתֵיכֶם לְעֵינֵיכֶם, אָמַר ה'". בנוסף, מצויה פנייה זו פעם נוספת בסידור התפילה האשכנזי בתחנונים שמוסיפים לאחר קריאת התורה בשני ובחמישי: "יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם"[66] וכו'.

אם כן, יתכן שהגורם לבחירת הכינוי "אבינו שבשמים" הוא ההֶקשר הגאולי של תואר זה במסכת סוטה ("עקבתא דמשיחא"), ואולי נועד תואר זה להזכיר לנו כי יחד עם השתדלותנו המעשית בהקמת המדינה וקיבוץ ישראל לתוכה, אַל לנו לחשוב שישועתנו תלויה רק בכוחנו ובעוצם ידינו, אלא עלינו "להישען על אבינו שבשמים" ככתוב במשנה שם. ואולי נבחר תואר זה כדי להזכיר את תפילת השחר הנ"ל הכוללת בקשה להתגשמות נבואת צפניה, ולרמוז לכך שהנה עתה היא מתחילה להתגשם לעינינו[67]. בדומה לכך הוצעה השערה נוספת: שמא פנייה זו נבחרה בהשראת התחנונים הנ"ל הנוספים במנהג אשכנז בשני וחמישי - "יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם לְכוֹנֵן אֶת בֵּית חַיֵּינוּ, וּלְהָשִׁיב אֶת שְׁכִינָתוֹ בְּתוֹכֵנוּ... יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם שֶׁנִּשְׁמַע וְנִתְבַּשֵּׂר בְּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְשׁוּעוֹת וְנֶחָמוֹת, וִיקַבֵּץ נִדָּחֵינוּ מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ", והיא באה לבטא את תודתנו לה' על כך שבקשות אלו החלו להתגשם[68].

בנוסף על כך, לאור גילוי הטיוטה המודפסת של הרב הרצוג הפותחת במילים "אבינו שבשמים, השקיפה ממעון קדשך", יתכן ששיבוץ לשון הכתוב "הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם" (דברים כו, טו) השפיע גם על בחירת הפנייה אל ה' "שבשמים" שסמוכה לפניה[69].

 

כִּי מִמֶּנּוּ נִקַּח לַעֲבֹד אֶת ה' (שמות י, כו)

בהיסוס מסוים אני מרשה לעצמי להעלות כיוון נוסף, שאינו סותר את התשובות הקודמות[70]: אולי בחר הרב הרצוג לפתוח את התפילה לשלום המדינה בתואר "אבינו שבשמים" דווקא משום שתואר זה שגור בפי כל נוצרי מאמין[71]!

"תפילת אבינו שבשמים" הוא שמה של תפילה נוצרית מפורסמת המיוחסת לאותו האיש, שמקובל ברוב העדות הנוצריות לאומרה תדיר בהזדמנויות שונות. היא נקראת כך על שם פתיחתה[72]: "אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, יִתְקַדֵּשׁ שִׁמְךָ, תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ, יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ כְּבַשָּׁמַיִם כֵּן בָּאָרֶץ. אֶת לֶחֶם חֻקֵּנוּ תֵּן לָנוּ הַיּוֹם, וּסְלַח לָנוּ עַל חֲטָאֵינוּ" וכו'[73]. המעיין בנוסח תפילה זו עשוי לחשוב שמדובר בתפילה שמקורה יהודי, וישנם אף חוקרים שמצאו הקבלות בינה לבין תפילות יהודיות[74].

כאמור, אין ספק שהניסוח של הפּנִייה אל רבש"ע בראש התפילה לשלומה של מדינת ישראל נעשה ע"י הרב הרצוג מתוך שיקול דעת, ולאחר מחשבה תחילה. גם אין ספק בכך שהרב הרצוג הכיר היטב את הנוצרים והנצרות, ופשיטא שכל המקורות הנ"ל היו גלויים וידועים לו, כולל תפילה נוצרית זו. יתכן אפוא שפתיחת התפילה לשלום המדינה דווקא בתואר הזה היה בו מעין "גירא בעינא דשטנא"[75].

על השבר התיאולוגי העמוק שתקומת מדינת ישראל חוללה לתפיסה הנוצרית כותב הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל במאמרו הידוע "קול דודי דופק" (בתוך "דברי הגות והערכה", עמ' 24, "הדפיקה השלישית"):

הדוד התחיל לדפוק גם בפתח האוהל התיאולוגי, וייתכן כי זוהי הדפיקה החזקה ביותר. הדגשתי כמה פעמים בדברי על ארץ ישראל, שכל טענות התיאולוגים הנוצרים שהקב"ה נטל מכנסת ישראל את זכויותיה בארץ ישראל, ושכל ההבטחות בנוגע לציון וירושלים מתייחסות במובן אליגורי אל הנצרות והכנסיה הנוצרית, נתגלו בפהרסיא, ע"י ייסוד מדינת ישראל, כטענות שקר, שאין להן שום עיקר ושורש. יש צורך בידיעה מקיפה בספרות התיאולוגית, מאז ימי יוסטין מרטיר עד התיאולוגים החדשים בימינו, כדי להבין את כל הפלא הגדול הזה, שעל ידו נפרכה בפומבי ההנחה המרכזית בתיאולוגיה הנוצרית...

כידוע, בניסיון להציל יהודים בשואה ולאחר השואה, התעמת הרב הרצוג לא פעם עם האפיפיור ונציגיו. בחירת הכינוי "אבינו שבשמים" לפתיחת התפילה לשלום מדינת ישראל שקמה זה עתה מתאימה אם כן מאוד ליחסו של הרב הרצוג לדת הנוצרית ולראשיה ולמאמיניה. יתכן מאוד שכשם שמצינו כמה נוסחי תפילות וברכות שתוקנו להוציא מלב התועים הכופרים באמונת ישראל[76] – כך בחר הרב הרצוג לפתוח את התפילה החדשה לשלום מדינת ישראל בתואר "אבינו שבשמים", כדי להדגיש את ביטול אמונת ההבל הנוצרית כאילו בחירת עם ישראל ואהבת ה' לעמו חדלו, ח"ו[77]. בפתיחה זו הוא מדגיש ש"אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם" הוא הוא "צוּר יִשְׂרָאֵל וְגוֹאֲלוֹ"[78], המגלה שוב כאן בארץ אבותינו את אהבתו לעמו ובריתו הנצחית עִמו.

אשרינו שזכינו לחזות בהתגשמות תפילת כל הדורות "אַהֲבַת עוֹלָם תָּבִיא לָהֶם, וּבְרִית אָבוֹת לַבָּנִים תִּזְכּוֹר", "וְאַהֲבָתְךָ אַל תָּסִיר מִמֶּנוּ לְעוֹלָמִים", "וְהוּא יוֹשִׁיעֵנוּ וְיִגְאָלֵנוּ שֵׁנִית". ואשרי האב שזכה שבנו, הרב ד"ר יעקב הרצוג ז"ל, יהיה האחראי מטעם מדינת ישראל על היחסים הדיפלומטיים עם הוותיקן. ביום ירושלים תשכ"ח הוא סיפר על חוויותיו מביקורו ברומא לאחר מלחמת ששת הימים, ותיאר את המהפך החיובי שחל ביחס הוותיקן למדינה, לאחר שכמה שנים קודם לכן עוד הסית הוותיקן את העולם הקתולי נגדנו, ולא רצה להכיר בהעברת בירת ישראל ומשכן הממשלה לירושלים[79].

 

סיכום

לאור הבירור העובדתי שהרב הרצוג הוא שניסח את פתיחתה של תפילת "אבינו שבשמים" הצענו שפתיחה זו נבחרה כדי להיות כעין "תקיעת אצבע" בעיניה של הנצרות, ומטרתה להדגיש ש"אבינו שבשמים", שאליו מתפללים גם הנוצרים, הוא הוא "צור ישראל וגואלו", האל שהושיע את עמו והרימו מאפר השואה וסייע לו להקים את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו.

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שכשם שזיכנו לחזות בניסים ובנפלאות בהקמת המדינה, פיתוחה ושגשוגה הפלאי במישורים רבים, בשמירת בטחונה, בקיבוץ גלויות מדהים, ובקימום עולם התורה בארץ ובתהליך של שיבת העם אל ה' – כן ימשיך לזכותנו בהשלמת הגאולה ובהשלמת תפקידה של המדינה, כפי שכתוב בתפילה המיוחדת שנתחברה לשלומה.

לע"נ

הרב חיים אליעזר מילר זצ"ל

תלמידם של הרב יחיאל יעקב וינברג ושל הרב שמואל רוזובסקי זצ"ל

למד ולימד תורה כל חייו בעמקות ורחבות ובהירות ושמחה

שימש בין השאר כר"מ ראשי בישיבת הגולן וכראש ישיבת מעלות

אהוב על תלמידיו שנשארו קשורים אליו עד סוף ימיו

נלב"ע בי"א טבת תשפ"ג

תנצב"ה

 

[1] יואל רפל, "התפילה לשלום המדינה: תולדותיה, תכניה ופירושה", תשע"ח, עמ' 62–64.

[2] רפל, שם, עמ' 67–70. בארכיון הרב הרצוג שמור מכתב שכתב בג' בחשוון תשי"ד אל הרב כץ לאחר ביקורו בפתח תקווה, ובו ביקר את אמירת תפילת "הנותן תשועה" במקום תפילת "אבינו שבשמים": "איזה צורך יש בתפִלת הנותן תשועה, כשהרבנות הראשית לישראל כבר פרסמה תפִלת אבינו שבשמים וכו' שהיא תפִלה יפה עד מאֹד ונתקבלה בארץ ובחו"ל, ולמה לא יקבל כ"ג אותה התפִלה? תפִלת הנותן תשועה... באמת אינה הולמת. וידוע שאיננה מיסוד חז"ל, ואף לא ידוע שמחבריה היו גדולי ישראל. היא נתחברה, כנראה... עפ"י דרישת הרשות הגויית... וביחוד שכ"ג היה עצמו עמוד תווך של הרבנות הראשית".

[3] אהרן ארנד, "תפילות לשלום חיילים", בתוך: עלי ספר, כד–כה, תשע"ה, עמ' 305, הערה 42. רפל, שם, עמ' 59–71, הביא חמש תפילות לשלום המדינה שחוברו בטרם פרסמה הרבנות הראשית את תפילתה הרשמית, ויחד עם נוסח הרב שלום יצחק הלוי הרי לנו שש.

[4] כגון בית הכנסת 'סוכת שלום' בבנימינה, ובית הכנסת "ימין משה" ברעננה. הנוסח מודפס ברוב סידורי תימן, ורוב ככל חכמי תימן בקום המדינה הנהיגו לאומרו בכל שבת, כגון: הרב חיים כסאר והרב יחיא אלשיך. ראה: משה גברא, התכלאל המדעי המהודר, בני ברק, תשע"ב, עמ' 198.

[5] לדוגמה: הרב יוסף קאפח ("תרגומים ערביים של תפילת 'שמונה עשרה'", בתוך: תרביץ, כו, תשי"ז, עמ' 199) הצטער על כך ש"יש עוד כיום חזנים, המברכים את קברניטי מדינת ישראל בנוסח זה" של "הנותן תשועה", ש"נתקן בתבונה רבה", כלשונו, ושני הפסוקים ששובצו בו נבחרו מפני שיש בהם הסוואה לרחשי לִבם של היהודים לגבי המושלים הגוים העריצים: בפיהם אמרו "הַנּוֹתֵן תְּשׁוּעָה לַמְּלָכִים" (תהלים קמד, י) כשכוונתם הכמוסה שיתקיים סיום המשפט שבפסוק הבא: "פְּצֵנִי וְהַצִּילֵנִי מִיַּד בְּנֵי נֵכָר, אֲשֶׁר פִּיהֶם דִּבֶּר שָׁוְא וִימִינָם יְמִין שָׁקֶר"! גם סיומו של הפסוק השני בתפילה זו – "הַנּוֹתֵן בַּיָּם דָּרֶךְ, וּבְמַיִם עַזִּים נְתִיבָה" (ישעיה מג, טז), שמתאר את גבורות ה' בקריעת ים סוף – מבטא את רחשי הלב הכמוסים, שסופם של המלכים העריצים העומדים עלינו ומכריחים אותנו להתפלל לשלומם יהיה כמו סופם של המצרים: "יִשְׁכְּבוּ בַּל יָקוּמוּ". ע"ע: אהרן ארנד, פרקי מחקר ליום העצמאות, תשנ"ח, עמ' 186–187; שיחות הרב צבי יהודה, בעריכת הרב שלמה אבינר, בראשית, עמ' 144, והשווה לביקורת הרב הרצוג הנ"ל בהערה 2.

[6] נוסח כמעט זהה פורסם יומיים אחר כך (י"ח באלול) בעיתון "הַבֹּקֶר".

[7] מרשימת רבני הערים בולט בהיעדרו רבהּ של ירושלים באותה עת, הגרצ"פ פרנק זצ"ל. האם מפני שלא תמך בתפילה זו? כידוע, הוא התנגד לאמירת הלל ביום העצמאות (ראה שו"ת יביע אומר ו, סי' מא) – אף שגם הוא (כמובא בכרם ציון, תרומות כרך א עמ' לח) היה שותף להשקפה של "כמעט כל גדולי הדור" (כלשון הגרע"י יוסף, יביע אומר שם, ועי' הגר"מ כשר, התקופה הגדולה, עמ' שעד–שעח) שראו בהקמת מדינת ישראל "אתחלתא דגאולה", והוא אף התיר להסתפר ולהתגלח ביום העצמאות (כמובא במאמר הרב שמואל כ"ץ, "תרומתו של הגרי"א הרצוג לעיצוב דמותו של יום העצמאות", מָשׂוּאה ליצחק, א, תשס"ט, הערה 121). בנוסף, הוא נתן את הסכמתו לתפילה (ארוכה!) שהדפיס "הועד הכללי לעדת היזדים בירושלים": "מי שברך ובקשת רחמים לצה"ל, לומר בשעת פתיחת הארן קדש או אחרי ס"ת" (כמובא ע"י בנו, אברהם פרנק, טוב וחסד ירדפוני, ירושלים תשס"ז, עמ' 19–20). זאת ועוד, "בית דין הגדול בירושלם בנשיאות מרן הגאב"ד רבנו צבי פסח פראנק" פִרסם בערב הכרזת המדינה "סדר תפִלה מיוחד ליום החמישי ד' אייר תש"ח ערב השעה הגורלית בארצנו הקדושה". אם כן, מדוע אין שמו מופיע בין המסכימים לתפילת "אבינו שבשמים"? מתברר כי התשובה פשוטה בתכלית: גם הרב פרנק הסכים עם התפילה, והניסוח "בהסכמת חברי המועצה וראשי הרבנים של ת"א, חיפה ופתח תקווה" כולל גם אותו, כי הוא – בניגוד לרבני שאר הערים – היה גם חבר מועצת הרבנות הראשית באותה עת. מסתבר שבשאלות מסוימות לא הסתפקו הרבנים הראשיים בחוות דעתם של חברי מועצת הרבנות הראשית, והתייעצו עם רבנים נוספים (גם בסוגיות אחרות פנו הרב הרצוג והרב עוזיאל ל"חברי מועצת הרה"ר לא"י וראשי הרבנים של ת"א ויפו, חיפה ופתח תקווה", ראה למשל תחוקה לישראל על פי התורה, כרך ג, עמ' 118). להוציא מידי ספק יש לציין כי בארכיון הרב הרצוג שמור מברק שנשלח אליו מהרב פראנק בזו הלשון: "מצד מצפוני הייתי מחליף איזה תבות בסגנון התפילה, אלא שאני מבטל דעתי מפני דעתו והנני מסכים לקבוע התפִלה".

[8] ובשינויים קלים (סימנתי אותם כאן באות מודגשת; המילה "הזמנת" חסרה כאן) בעיתון "הַבֹּקֶר" הנ"ל: "מענין לציין, כי על פי הרב הראשי הגריא"ה הרצוג השתתף הסופר ש"י עגנון גם הוא בניסוח התפִלה".

[9] ביום שלישי, י"ז באלול, בעיתון "הארץ"; ביום רביעי, כנ"ל בעיתון "הַבֹּקֶר" וביום חמישי בעיתון "העולם". נוסח ההודעה ב"הארץ" וב"העולם" שונה בכמה פרטים מהנוסח הנ"ל שב"הצופה" וב"הַבֹּקֶר". למשל: הכותרת קצרה יותר ("תפִלה לשלום ישראל") והערת הסיום מנוסחת בגוף ראשון ("מוסרים לנו שעל פי הרב הראשי ר' י. א. הרצוג השתתף גם הסופר ש"י עגנון בניסוח התפִלה"). בנוסף לארבעה עיתונים אלה דווח בי"ז באלול בעיתון "המשקיף": "הרבנות הראשית לא"י חיברה תפילה לשלום מדינת ישראל. עפ"י בקשת הרב הראשי רי"ה הרצוג, השתתף גם ש"י עגנון בניסוח התפילה".

[10] בי"ח באדר א' תש"ל, במלאת שבעה לפטירת ש"י עגנון, פורסם בעיתון מעריב, כנראה ע"י העיתונאי ר' נח זבולוני, תחת הכותרת "ראשית צמיחת גאולתנו", כי "בין שאר זכויותיו הרבות של הסופר ש"י עגנון ז"ל, יש למנות גם את העובדה, שהוא סיגנן וערך את התפילה הרשמית לשלום המדינה, שמקובל לומר אותה מדי שבת בשבתו ברוב בתי הכנסת בארץ ובתפוצות... לזכותו ייזקף הביטוי החשוב ביותר שהכניס לגוף התפילה – 'ראשית צמיחת גאולתנו'... עגנון עצמו התגאה מאד בחיבור התפילה לשלום המדינה". "הכל תלוי במזל"... משום מה רק כעבור י"ד שנים עורר מאמר באותו עיתון פולמוס בסוגיה זו – מאמרו של דוד תמר שכותרתו "האם חיבר ש"י עגנון את התפילה לשלום המדינה?" (ב' באייר תשמ"ד).

[11] צילום המכתב מופיע בספרו של רפל (לאחר עמ' 222). הפענוח שלנו כאן דומה כמעט לגמרי לפענוחו של פרופ' יוסף עופר ("הרב הרצוג, ש"י עגנון, והתפילה לשלום המדינה", בתוך: 'עיונים' כרך 38, תשפ"ג, עמ' 220) ושונה בפרטים קטנים מפענוחי רפל (שם ובעמ' 129). מעניין להשוות מכתב זה לעדות מזכירו של הרב הרצוג, הרב יעקב גולדמן (כמובא אצל רפל): "עליתי יום אחד להרב הרצוג זצ"ל ומצאתיו נרגז. הוא סיפר לי כי מבקשים ממנו לחבר תפילה למדינה במשך ימים אחדים, שכן בעוד ימים ספורים יתקיים טכס לאומי חשוב ורוצים להתפלל תפילת המדינה. אמר לי הרב, איני רגיל בכאלה, לחבר תפילות... ומה עוד בזמן קצר. רציתי להרגיע את הרב ועל כן אמרתי לו, אין הדבר נורא. תחבר תפילה במיטב יכלתך ואני אביא את הנוסח לפני מר עגנון שישים עינו עליו ויעיר את הערותיו [...] הרב הסכים להצעתי בשמחה, ומיד ישב וכתב התפילה".

[12] בפענוחים קודמים של המכתב הושמט התואר "הלוי". נראה שלא בכדי ציין הרב הרצוג הלוי תואר זה בבקשתו מהסופר הלוי "כי עמו השירה", שיחבר תפילה, שהרי השירה (בבית המקדש) היא מתפקידיהם...

[13] צ"ע שהדרישה "לתקן תפִלה במקום הנותן תשועה" מוצגת כאן כבאה "מכמה מקומות בתפוצות", והרי בחו"ל עדיין מתפללים לשלומה של מלכות! דווקא בארץ ישראל היה צפוי שיורגש הצורך להתפלל לשלום המדינה יותר מאשר בתפוצות. עוד יותר תמוהה הדגשת הרב הרצוג שהדרישה לחיבור התפילה היא של "אחינו שבגולה", לאור בקשות כאלה מצד רבנים מהארץ, כפי שציינו ארנד ורפל (במקורות הנ"ל בהערה 3).

[14] על היחס בין שתי התפילות ראה בדברי הרב יהודה זולדן, מלכות יהודה וישראל, תשס"ב, סימן י, עמ' 178–187. כפי שהוא מציין, יש שנמנעו מתפילה לשלומה של מלכות גם תחת שלטון זר.

[15] שיבוץ לשון הברייתא: "תנו עיניכם באחיכם שבגולה" (תענית כב, ב). והשווה ללשון חוני המעגל "בניך שׂמו פניהם עלי" וכו' (תענית פ"ג מ"ח). והשווה ללשון מזכירו של הרב הרצוג (כנ"ל בהערה 11): "אני אביא את הנוסח לפני מר עגנון שישים עינו עליו".

[16] הרב הרצוג מדגיש כאן את הערכתו הרבה לאישיותו של המשורר הלאומי, שמצטיין לא רק ב"שירה וסגנון", אלא גם ביראת שמיים מנעוריו, והוא "כשר והגון לתקן תפִלה", בהתאם לנפסק בהלכות שליח הציבור הראוי לעבור לפני התיבה (שו"ע או"ח נג, ד): "ואיזהו הגון? שיהא ריקן מעבירות ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו". הערכת אישיותו של עגנון וחלקו בניסוח התפילה הם גורם משמעותי בהתקבלות התפילה או בהסתייגות ממנה בקהילות השונות. ואכמ"ל.

[17] עופר (שם, הערה 16) הוכיח שיש לקרוא "מַצָּע" (= בסיס), ולא ראשי תיבות "מצ"ע" [=מצד עצמו/עצמך] כהצעת רפל.

[18] סגנון חתימה דומה מצוי ברבות מאוד מתשובותיו של הרב הרצוג, אך בדרך כלל חתימת דבריו מנוסחת בגוף שלישי, כגון במכתבו לגר"ש גורן: "ידידו עוז, מוקירו כערכו הנשגב" (פסקים וכתבים, שו"ת יו"ד, כרך ד סימן כו), ואילו במכתב בקשה זה – בגוף שני: "מוקירך כערכך הנשגב, ידידך"! (הערת הרב יהושע בוך).

[19] כתב היד נמצא במוזיאון היכל שלמה. אל בניין זה במרכז ירושלים שנבנה ביוזמת הרב הרצוג עבר משרדו של הרב הרצוג עם חנוכתו בל"ג בעומר תשי"ח.

[20] צילום כתב ידו של הרב הרצוג מובא במאמרו של רפל (בעמ' 310) ובספרו (במדור הצילומים לאחר עמ' 222; בעמ' 132 הוא ערך טבלת השוואה של נוסח כתבי היד של הרב הרצוג ועגנון). גם הפיסוק וגם הכתיב הוא על פי כתב היד של הרב הרצוג. שש מילים מופיעות בכתיב חסר אצל הרב הרצוג, ובכתיב מלא אצל עגנון: סוכת, ואמיתך, עוזך, פקוד, חוקיך, עוזך.

[21] אצל עגנון: ללא ו' החיבור: לוחמי.

[22] אצל עגנון: ה' אלקינו. לאחר מכן, כתב עגנון ומחק מילה הקשה לפענוח. לדעת עופר, המילה היא "ברכת".

[23] לאחר המילה "ישועה" כתב עגנון ומחק את המילה "נצחון". לדעת עופר, תחילה כתב עגנון "ברכת נצחון", ואחר כך המיר זאת ב"ישועה ועטרת נצחון".

[24] אצל עגנון: "ולארץ".

[25] בשני כתבי היד הושמטו כאן מנוסח הפסוק שני השמות "ה' אלהיך". על כך מעיר רפל בספרו (עמ' 283, הערה 36): "שגיאה זו תחזור על עצמה פעמים רבות בפרסומים של התפילה, ובכלל אלו גם בפרסום הראשון של הרבנות הראשית שנשלח לעיתונים". ואולם, מסתבר שאין כאן פסול ולא שגיאה. השמטה זו הייתה מכוונת, והיא הולכת בד בבד עם קיצור הפסוק והשמטת סופו.

[26] לאחר "רצונך" כתב עגנון ומחק את המילים "ולעבדך בלבב שלם".

[27] הסבר אחר לקיומם של שני הנוסחים מציע רפל (עמ' 177), שנוסח "הנחילנו", "תעטרנו" נועד לכלל מתפללי התפילה בארץ; ונוסח "הנחילם", "תעטרם" נועד לאומרי התפילה בחוץ לארץ. לעצם הרעיון לחלק בנוסח התפילה בארץ ובחו"ל יש תקדים כבר בסוגיית חתימת ברכה מעין שלוש במסכת ברכות מד, א. מעניין למצוא הבדל דומה במשפט הבא של התפילה בסידור קורן-תלפיות (יצא לאור בתשס"ט) המיועד ליהודי ארה"ב: "וְאֶת אַחֵינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל, פְּקׇד נָא בְּכָל אַרְצוֹת פְּזוּרֵינוּ, וְתוֹלִיכֵנוּ [בארץ ישראל: פְּזוּרֵיהֶם, וְתוֹלִיכֵם] מְהֵרָה קוֹמְמִיּוּת לְצִיּוֹן עִירֶךָ". וצ"ע למה מנסחי התפילה לא ניסחו "פְּזוּרֵינוּ, וְתוֹלִיכֵנוּ", נוסח השווה לכל נפש ולכל אתר ואתר.

[28] לעיל הערה 11, עמ' 219.

[29] עופר, עמ' 221 ואילך. תצלום ההעתק המודפס פורסם בשנת 2014 בוויקיפדיה בערך "תפילה לשלום המדינה". מילים המופיעות גם בנוסח הסופי של התפילה מופיעות כאן באותיות מודגשות.

[30] שיבוץ לשון הכתוב בדברים כו, טו: "הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל".

[31] שיבוץ המשך לשון הכתוב בהערה הקודמת.

[32] את ייחוס העתק זה לרב הרצוג מבסס עופר (בהערה 20 במאמרו) גם ממקום הימצאו - לצד כתב ידו של עגנון, וגם מהשוואה לתפילות אחרות שחיבר הרב הרצוג ונדפסו במכונת כתיבה בסגנון דומה.

[33] לקמן נדון במקור וברמיזה שיש בכינוי זה שבחר הרב הרצוג (פרופ' מנחם צבי פוקס הניח בטעות שעגנון הוא שבחר פתיחה זו, עי' במאמרו "פולמוס סמוי בתפילה", בתוך: ספר זיכרון לפרופ' זאב פלק, ירושלים תשס"ה, עמ' 125).

[34] לאור ההצעה שלקמן, יתכן שהוספת "מושיעו" גם היא איננה רצון תמים להוסיף מילה נרדפת, אלא היא אמורה להזכיר את שמו של אותו האיש, ומטרתה להבהיר שצור ישראל הוא המושיע האמיתי, ולא ה"מושיע" הכוזב.

[35] כך עולה מעדויותיו האישיות של הרב הרצוג: "אנחנו, הרבנות הראשית לארץ ישראל, ראינו במדינה את ראשית צמיחת גאולת ישראל, לאמר, האתחלתא דגאולה, וכך קבענו בתפילת ההודייה הידועה" (הרצאה שנשא בכ"א מנחם אב תש"ט, תחוקה לישראל על פי התורה, כרך א, עמ' 222), וכן כתב: "זכינו לכך שבמדינת ישראל – שהיא כמו שכִּיניתיה בנוסח התפילה שיסדתי 'ראשית צמיחת גאולתנו' – יש צמיחת קרן למשפט תורתנו הקדושה" (מאמר "בענין חשש לגט מעושה" שפורסם בשבט תשי"ז בכתב עת "הדרום", חוברת א', עמ' 3). על הקביעה שמדינת ישראל היא "ראשית צמיחת גאולתנו" חזר הרב הרצוג כמה פעמים, והוא אף הגדירו כ"יותר מאתחלתא דגאולה" (ביום העצמאות תש"ט ובג' באייר תשי"ח, כמובא במאמר הנ"ל "תרומתו של הגרי"א הרצוג לעיצוב דמותו של יום העצמאות", עמ' 562, הערה 14). וע"ע מאמרו של הרב ארי יצחק שבט, "על חז"ל, הרב הרצוג, והוודאות שלא תהיה גלות נוספת", מָשׂוּאה ליצחק, שם, עמ' 40–50, ובמאמרי התגובה כגון מאמר הרב אלי גורפינקל, "גאולה שלישית אין לה הפסק – במה דברים אמורים?", המעין, ניסן תשע"א [נא, ג], עמ' 53–64.

[36] כך עולה למשל מעדות הרב יעקב גולדמן, מזכירו של הרב הרצוג (רפל, עמ' 161).

[37] כמובא בספר "האי"ש על העדה – סיפור חייו ופועלו של הרב אליהו יוסף שאר-ישוב כהן", מאת יחיאל פריש וידידיה הכהן, תשע"ג, עמ' 153; וע"ע שם בעמ' 247.

[38] מרגש מאוד לראות שדווקא עגנון, שבתוך ספריו אפשר למצוא מדי פעם דעות ותיאורים שאינם 'תורניים' במיוחד, הוא זה שיזם להוסיף בנוסח התפילה לשלום המדינה את הבקשה לשמירת המצוות. עגנון כנראה חזה בעיני רוחו שמדינת ישראל, שהייתה בימיה הראשונים מדרון תלול לירידה בשמירת המצוות לרבים, תהפוך במשך השנים למקיימת עולם התורה ומחזקת שמירת המצוות בארץ ובעולם בממדים שקשה היה להאמין שֶיִקרו. לבקשה הזו שנאמרת כל שבת ע"י כה רבים, בזכות יוזמתו של עגנון, יש ללא ספק חלק בנס הגדול הזה (הערת הרב יואל קטן, עי' במאמרו 'ראשית צמיחת גאולתנו' בעיתון 'בשבע' גיליון 1030, ערב שבת פרשת 'בא' ה' בשבט תשפ"ג, ובערוץ 7 בקישור https://www.inn.co.il/news/590259).

[39] כנ"ל בהערה 20. כמו כן, השמיט הרב שֵם אדנות באחת הפעמים (כנ"ל בהערה 22), ובסופו של דבר הותיר שֵם אדנות רק בציטוטים שבסוף התפילה. והשווה ל"שגיאה" הנ"ל בהערה 25, ולמו"מ של הרב הרצוג והרב כץ על הזכרת שם שמים בתפילות לשלום המדינה ולשלום המלכות (רפל, עמ' 69).

[40] לא ברור מה היה חלקו של הרב עוזיאל בחיבור התפילה. ראה דיון בשלושת נוסחי התפילה השונים שלו בספרו של רפל, עמ' 127–136.

[41] מסתבר שהנוסח שנשלח אליהם היה העתק מוקלד הזהה לטיוטה (השנייה) בכתב ידו של הרב הרצוג. יש להניח שהעתק כזה יימצא בארכיונים של הרבנים הנ"ל.

[42] רפל, עמ' 176–194.

[43] רפל, עמ' 172. שינוי נוסח משמעותי אחד מהלך בציבור ובסידורים גם בימינו: יש מוסיפים את הפסוק השלישי מפרשת התשובה: "וּמָל ה'... לְמַעַן חַיֶּיךָ" (דברים ל, ו) כהצעת הרב עוזיאל (רפל, עמ' 185), ויש שאין מוסיפים אותו.

[44] כאמור בהערה 9.

[45] שם זה מתועד כבר בהושענא רבא תש"ט, בעיתון "הצופה".

[46] מעניין שאע"פ שזוהי רק פתיחת התפילה, משקלה רב, עד שהרב הרצוג כינה תפילה זו "תפילת ההודייה" (כנ"ל בהערה 35), על אף שעיקר תוכן תפילה זו הוא בקשה יותר מהודיה.

[47] חלק זה מתייחד בקצב שירי ובחלוקה לצלעות מקבילות בדרך כלל (ראה יהודית כהן, "על התפילה לשלום המדינה", בתוך "עמודים" 597, אייר תשנ"ו, עמ' 194).

[48] תלוי אם כלול בו הכתוב השלישי, כדלעיל בהערה 43.

[49] היטיב לתאר העיתונאי משה אישון: "מחבריה לא הסתפקו בקביעת איזשהו 'מי שברך' או 'הנותן תשועה למלכים' לכבודה של מדינת ישראל. הם הקפידו לתת בה ביטוי למשמעות הגדולה של תקומת המדינה היהודית אחרי אלפיים שנות גלות. הם הדגישו את בעיותיה... הם הגדירו את יעדיה... וחתמו בציפיה לביאת המשיח, לאותו יום גדול שחזוהו נביאי ישראל... התפילה לשלום המדינה יונקת ממעיין הקדושה אשר בלב יהודי. היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את הרגשותיו העדינות כלפי ארץ ישראל, קבוץ גלויות והגאולה השלמה" (אור המזרח, כז, ניו יורק, תשל"ט).

[50] דוגמה לכך בהרצאתו "סיומה של תקופה", י"ד בשבט תש"ט: "ברוך שהחיינו וקיימנו... הַסְכֵּת וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם – פסוק זה כבר נתקיים... נהיינו למדינה יהודית... ואולם בבקשה לגמור את הפסוק בהדגשה מיוחדת על סיומו: נִהְיֵיתָ לְעָם – לה' אֱלֹהֶיךָ! ...שהכל יכירו ויודו שההשגחה העליונה דורשת מהם לעצב את צורת המדינה ע"פ תכנית עשויה ברוח ישראל מקורי אמִתי"... ("סיומה של תקופה", תחוקה לישראל, כרך ג, עמ' 213–214).

[51] כך כינה אותה הרב הרצוג (כנ"ל בהערה 2), וכך מופיע למשל בתוכן העניינים של סידור "שיח ירושלִַם" כמנהג יהודי תימן (בלדי) מיסודו של הרב יוסף קאפח זצ"ל, מהדורת תשס"ה.

[52] כידוע בספרי חסידות, כגון: בעל שם טוב דברים פרשת תבוא ד"ה וסוד ביכורים; שם משמואל פרשת ויצא שנה תרע"ה.

[53] לשם כך יש להשוות לארבע תפילות שחיבר הרב הרצוג קודם לכן הפותחות ב"אבינו שבשמים". ראה בספרו של רפל, עמ' 125–126.

[54] ראה: גלעד שטראוס, "המקורות לתפילה לשלום המדינה", בתוך: שמעתין, 104–105, תשנ"א, עמ' 85.

[55] כך כתב ר"ב עפשטיין ("ברוך שאמר", עמ' קנג): "טעם צירוף שני התוארים כאחד (אבינו מלכנו) יתפרש עפ"י הפיוט ברה"ש אם כבנים אם כעבדים" וכו'. וראה במאמר הרב פרופ' נריה גוטל על "אבינו מלכנו" (אור יקרות, סי' סא, עמ' 547–549), הדן גם בשאלת ההקדמה של התואר "אבינו" ל"מלכנו". וע"ע: רפל, עמ' 156–157.

[56] אב לשילוב זה של "דחילו" עם "רחימו" בפסוק הקדושה ששמע ישעיהו הנביא (ו, ג) ממלאכי מרום: "קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ" (נבדל ומופרש לעילא לעילא) מחד גיסא – ומאידך: "מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ" (ממש כאן). וראה: מחזור ויטרי סימן פח; פירושי סידור התפילה לרוקח, מאה ברכות; ספר כלבו סימן א; רמב"ן לשמות טו, כו; שו"ת הרשב"א ח"ה סי' נב.

[57] "אַתָּה ה' אָבִינוּ גֹּאֲלֵנוּ" (ישעיהו סג, טז) וכן בפסוק (שם סד, ז) "וְעַתָּה ה' אָבִינוּ אָתָּה" וגו' הנאמר בתחנון שני וחמישי. יש שהציעו כמקור לכינוי זה את הכתוב המוכר (דבהי"א כט, י): "וַיְבָרֶךְ דָּוִיד... אֱלֹהֵי֙ יִשְׂרָאֵ֣ל אָבִ֔ינוּ", אך לפי טעמי-המקרא אין "אָבִינוּ" זה ה' אלא יעקב אבינו. וצ"ע מהי כוונת מהרש"א (חידושי אגדות, תענית כה, ב) שכתב כמקור מקראי לכינוי זה: "הוא אבינו" (וראה: אור יקרות הנ"ל, עמ' 548).

[58] "ה' מַלְכֵּנוּ הוּא יוֹשִׁיעֵנוּ" (ישעיהו לג, כב).

[59]  על היחס בין "אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם וֵאלֹהֵי הָאָרֶץ" לבין "אֱלֹהֵי כהַשָּׁמַיִם" גרידא – ראה על אתר בדברי רס"ג, רד"ק, רמב"ן, ר"י כספי ורד"צ הופמן.

[60] פנייה זו מופיעה בברכה האחרונה של ברכת המזון, בברכת 'אהבה' לפני קריאת שמע שחרית, פעמיים בתפילת העמידה: בברכת התשובה ובברכת הסליחה, וכן בברכה האמצעית של מוסף הרגלים, ובחלק מהנוסחים אף בהבדלה שבתפילה.

[61] נוסח זה חובר ע"י הרב ישראל בארי, חתנו של הרב יעקב משה חרל"פ ורבה של נס ציונה (כמובא בספרו של רפל, עמ' 203).

[62]  פרק ט משנה טו. לפי חלק מהנוסחאות אין זו משנה אלא ברייתא (ראה למשל מהרש"א דף מט, רע"ב).

[63] צירוף מילים מדויק זה אמנם לא נזכר במשנה. נוסח המשנה בדפוסים הוא "בעקבות משיחא", ונוסח כתבי היד הוא "בעקבות המשיח" (וכן גרס רש"י בפירושו לתהלים פט, נב ד"ה עִקְּבוֹת מְשִׁיחֶךָ). ראה בהרחבה במאמרה המקיף של ד"ר רבקה בליבוים, "'בעקבות משיחא ועקבות משיחך' – עיון לשוני" (בתוך: ספר זיכרון למוריה ליבזון: מחקרים במדעי היהדות, ירושלים, תשע"א, עמ' 98 ואילך).

[64] כיוצא בו, הכינוי הנדיר "אבי שבשמים" בלשון יחיד, רווח ב"אליהו רבה". דעות שונות לגבי זמן חיבורו של מדרש זה מובאות בספר "מבוא למדרשים" מאת ענת רייזל (וראה מאמרו של אריה אולמן, "סדר אליהו רבה: קווים ייחודיים של הלשון", מים מדליָו 25–26, תשנ"ד-תשנ"ה, עמ' 175–193).

[65] קטע זה מופיע כבר בסדר רב עמרם גאון. לצד הכינוי "קריאת שמע של קרבנות", נקרא קטע זה "תפילת התעוררות" (סידור רינת ישראל), "קבלת עול מלכות שמים" (סידור קורן) או "ליקוט של קבלת עול מלכות שמים" (מובא בספר "נתיב בינה: פרקי מבוא פירושים ועיונים בסידור", כרך א, עמ' 174).

[66] תחנונים אלה מוזכרים בסדר רב עמרם גאון ובספר אבודרהם, אך הם פותחים אחרת: "יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי הַשָּׁמַיִם" או בפנייה המקראית הנ"ל "יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם", ובנוסח זה הם נאמרים בקהילות יהודי ספרד בשבת מברכים בהכרזת ראש חודש.

[67] הפסוקים בפרשת התשובה שעליהם מבוססת נבואת צפניה ("בָּעֵת הַהִיא אָבִיא אֶתְכֶם וּבָעֵת קַבְּצִי אֶתְכֶם"), מצוטטים כלשונם בהמשך התפילה: "מִשָּׁם יְקַבֶּצְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ וּמִשָּׁם יִקָּחֶךָ, וֶהֱבִיאֲךָ וגו'". אגב, על היפוך סדר הפעולות ראה "ברוך שאמר" לר"ב עפשטיין, עמ' לד.

[68] וסמך לדבר: משם שאוּל גם הביטוי בהמשך התפילה לשלום המדינה: "אַחֵינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל". ראה: יהודית כהן, "על התפילה לשלום המדינה", הנ"ל, עמ' 195. השווה לנוסח עגנון והרב הרצוג: "אחינו פליטת עמך בית ישראל".

[69] אך טבעי הוא למצוא זאת בתפילות נוספות, כגון אצל המגיד הירושלמי, ר' יצחק פרחי: "אחד אלהינו שבשמים השקיפה ממעון קדשך מן השמים" ("מיני מתיקה", תר"ח, עמ' כח.); וכן בתפילה שמביא ר' גרשון שטרן, בעל "ילקוט הגרשוני": "אנא אבינו שבשמים השקיפה נא ממעון קדשיך מן השמים" ("תפלות לעולי ציון", תר"ע, עמ' ג).

[70] כעין תשובתו של אליהו הנביא לאחר תשע תשובות שונות לשאלה "מה ראתה אסתר שזימנה את המן?": "ככולהו תנאי וככולהו אמוראי" (מגילה טו, ב).

[71] פרופ' פוקס העלה את ההשערה ש"'אבינו שבשמים' היא התרסה כפולה, נגד נוצרים מבחוץ ונגד דעתו של בן-גוריון בהכרזת המדינה מבפנים" (לעיל הערה 33, עמ' 124–125). הוא הניח שעגנון הוא האחראי למילים אלו; אך כאמור, כינוי זה מופיע בראש הטיוטה המוקלדת שקיבל עגנון מהרב הרצוג. רפל (עמ' 156) דחה הסבר זה מבלי לנמק: "הצירוף הנוצרי, גם אם היה מוכר לרבנים הראשיים, ודאי לא היה הסיבה לשימוש בו".

[72] לצד השם "תפילת אבינו" או "תפילת האדון". שמה הנפוץ הוא Pater Noster על שם שתי התיבות הראשונות בה שפירושן "אבינו".

[73] בבתי הספר הציבוריים בארצות הברית שבו למדו הוריי, למשל, נפתח כל יום לימודים באמירת תפילה קצרה זו באנגלית. אמו"ר נר"ו לא הצטרף לתפילת הכיתה, ובאחד הימים הוכיחה אותו המורה (נוצרית אדוקה) על כך שאינו "מלביש את פניו בארשת רצינית" בזמן שחבריו הנוצרים מתפללים תפילה זו. שנים ספורות אחר כך פסק בית המשפט העליון של ארה"ב נגד הנהגת תפילה זו בבתי הספר.

[74] על תפילה זו ראה: שפ"ן הסופר בספרו עלבונה של תורה, עמ' 38; משה וינפלד, "מקורה המקראי של תפילת העמידה בשבת ומועד", בתוך: מקראה בחקר התפילה; ליקוטי "תרביץ" ו, עמ' 45 [557]. באנציקלופדיה העברית (בערך "קדיש") מובאת דעה המצביעה על קשר בין נוסח הקדיש לבין תפילה זו. כותב הערך, פרופ' יוסף היינימן, בחר להצביע דווקא על קשר בין הפתיחה של נוסח הקדיש לפתיחה של תפילה על הגשמים המופיעה בתלמוד הירושלמי (מסכת תענית פרק א הלכה ג). נוסח התפילה שם הוא: "יתגדל יתקדש יתברך יתרומם שמך מלכנו על כל טיפה וטיפה שאת מוריד לנו". וע"ע בדיונים על נוסח תפילת הקדיש ("אבונא דבשמיא וארעא", או "אבונא דשמיא" וכיו"ב) בלוח ארש (סי' רעט, מהדורת יצחקי עמ' קא) ובילקוט יוסף (כרך תפילה ב, נוסחאות התפילה והברכות סי' פג).

[75] "חץ בעיניו של השטן". הביטוי מופיע בשינויים קלים בסוכה לח, א; בקידושין ל, א; פא, א ובמנחות סב, א.

[76] לדוגמה, בברכת "יוצר אור": "תִקנו להזכיר מידת לילה ביום להוציא מלב האפיקורסים שאומרים שמי שברא אור לא ברא חושך" (שו"ע או"ח נט, א בשם תלמידי ר' יונה), וכן תִקנו לומר בברכה זו קדושה "כדי להוציא מלִבם של כופרים שאומרים עזב ה' את הארץ ונתן הממשלה לשמש ולשאר המאורות והם עושים חפצם בכל אשר ירצו, ואינו כן" (ר"ד אבודרהם, סדר תפילות החול, ברכת יוצר). וראה דוגמאות נוספות בפרק ט של "נתיב בינה" הנ"ל, "הפולמוס בדעות נפסדות בסידור", ובפרט בעמ' 91.

[77] אמונת הבל זו עברה כמה תמורות מאז הקמת מדינת ישראל, כנ"ל בדברי הגרי"ד סולובייצ'יק, ובקרב מספר ניכר מהכנסיות אף בוטלה לגמרי. במהלך שבעים השנים האחרונות, עקב התקדמות גאולתן של ישראל, נאלץ הוותיקן "לעדכן" כמה פעמים את יחסו כלפי העם היהודי ומדינת ישראל. בחורף תשע"ה אף הודיע הוותיקן על התנגדותו למיסיון המכוון כלפי יהודים.

[78] "אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם" מקביל ל"צוּר יִשְׂרָאֵל וְגוֹאֲלוֹ", היינו הצירוף "אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם" מתאר את הצירוף הבא אחריו "צוּר יִשְׂרָאֵל וְגוֹאֲלוֹ" (פוקס, עמ' 125).

[79] ראה בספרו "עם לבדד ישכון", עמ' ‏63. כשחזר הרב ד"ר יעקב הרצוג ארצה זימן אותו הפטריארך היווני של ירושלים כדי למחות על כך שהוא דן על עתיד ירושלים עם אנשי הכנסייה הקתולית ולא איתו, "הפטריארך ה-96 של ירושלים מאז ייסוד הפטריארכיה היוונית בשנת 451", ובפרט שהוא ידיד המדינה... הוא סיפר כי בשעה שדיבר הפטריארך הוא נזכר במצב העם היהודי באותה שנת ‏451 למניינם, כשהוקמה הפטריארכיה במטרה להצהיר שירושלים נלקחה מידי היהודים לעולמי עד, והיא עתה שייכת לכנסייה. הוא חשב בליבו: "לו היה אז יהודי נכנס לבית כנסת ברומא... ואומר לחברו: 'השמעת, מבקשים לחתום את גורל ירושלים, לנתק אותנו לאורך ימים מהעיר הזאת, וכבר מינו לה פטריארך'. והשני היה אומר לו: 'בעוד 1550 שנה יבוא יום ופקיד יהודי יופיע לפני היורש של הפטריארך הזה, מס' 96, והיורש יגיד לו: העיר שלכם, כולה שלכם. אבקש ממך רק דבר אחד: בתוך המקומות הנוצריים אל תעדיף את רומא... אני הקובע' –– כל השומע זאת היה חושב את המדבר למשוגע". כמובן שבימינו מקבלים הדברים משנה תוקף, וד"ל.