המעין

לבוא חמת – 'מעלני אנטוכייה': האם סָטו התרגומים הארצישראליים מפשוטו של מקרא? / הרב ד"ר מרדכי הלפרין

הורדת קובץ PDF

הרב ד"ר מרדכי הלפרין

לבוא חמת – 'מעלני אנטוכייה'

האם סָטו התרגומים הארצישראליים מפשוטו של מקרא?

מבוא

א. ערים רבות בשם אנטיוכיה

ב. אנטיוכיה הדרומית ועמק אנטיוכיה

ג. אנטיוכיה הדרומית – שיטת מיכאל אבי יונה

סיכום

מבוא

שאלת הגבול הצפוני של ארץ כנען האמורה בתורה נתונה בוויכוח ישן: האם הגבול הצפוני נמצא בקירוב לקו הרוחב צידון – נחל אמנה (המפריד בין רכס החרמון לרכס הרי מול הלבנון), נכנה זאת 'הגישה המקומית', או שהוא עובר כ-350 ק"מ צפונה משם, בקו דרום רכס טורוס אמנוס – נהר פרת, גישה זו נכנה 'הגישה המרחיבה'[1]. כפי שהוכחתי במקום אחר[2], אין ספק שעל פי פשוטו של מקרא גבולות ארץ כנען של פרשת נח, גבולות ראיית הארץ של משה רבנו, וגבולות כיבושי יהושע, מתאימים לגישה המקומית. לפי גישה זו 'גבולות השיתה' - "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר" (שמות כג), שהם ללא ספק רחבים מאוד, הם גבולות ההבטחה לעתיד לבוא. כמפורש ומנומק במדרש לקח טוב[3]:

ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר  – זה נהר פרת, וכן הוא אומר עד הנהר הגדול נהר פרת (בראשית טו, יח). כל ארץ החתים עד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם (יהושע א, ד) - זה הפסוק עתיד להיות לימות המשיח, שנאמר וירְד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ (תהלים עב, ח), לפי שלא מצינו גבול ארץ ישראל ממדבר עד הנהר, ולא מים סוף עד ים פלשתים, אלא ודאי לעתיד לבוא[4].

 

כך פירשו גם רבי אברהם בן הרמב"ם (על שמות כג, לא); זו דעת "יש אומרים" שהביאם רבי אישתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח (תחילת פרק יא); זו דעת הגר"א (על יהושע יט, כח); המַלְבִּי"ם (במדבר לד, ב); ר' יהוסף שווארץ בספרו תבואות הארץ (תחילת פרק א); ר' יצחק גולדהר בספרו אדמת קודש (ירושלם תרע"ג, פרק א); הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי בספר ארץ ישראל (סי' כו אות א); החזון איש (שביעית סימן ג אות ל); הרב שאול ישראלי (ארץ חמדה, ספר א, שער ד, סימן ג); רבי חיים קנייבסקי (דרך אמונה הל' תרומות פרק א ס"ק יג); רבי יוסף ליברמן (משנת יוסף, שביעית פרק ו, "קונטרס ביאור גבולות הארץ", פרקים א-ב). וזאת לכאורה בניגוד לתרגומים הארצישראליים ולפירוש המקובל[5] לברייתא בגיטין ח, א.

ניקח כמייצג את התרגום שבכי"ר[6], תוך ציון הנקודות הקשות בזיהוי הגבול הצפוני: "מן טוורוס מנוס תכוונון למעלי לאנטוכייה" - מקובל להבין את "טוורוס מנוס" כרכס טאורוס אמנוס בחבל אלכסנדרטה בדרום מזרח טורקיה, ואת אנטוכיה כעיר אנטיוכיה הגדולה הממוקמת דרומית מזרחית לקצה הרכס הזה, והמוזכרת בחז"ל בכמה וכמה מקומות. השאלה הזועקת היא מה ראו התרגומים הארצישראליים לסטות מפשוטו של מקרא, ולהרחיק צפונה את גבול הצפון של ארץ כנען עד לדרום טורקיה, כאשר התורה מציינת שתי נקודות בלבד (שׁפם, והריבלה מקדם לעין) בגבול המזרחי בין הפינה הצפונית מזרחית של ארץ כנען ועד ל"כתף ים כינרת קדמה", כאשר לפי הגישה המרחיבה קיים מרחק של מאות קילומטרים ביניהן?

כפי שהוכחתי במאמרי2 אין הכרח לפרש את התיבות 'טוורוס מנוס' כ'זיהוי מקום, אלא ניתן לפרשו כדברי חז"ל המובאים ברש"י[7], עם חידודו של יואל אליצור, כתיאור ציורי של הר בולט שמזדקר מרכס הרים. בעיית הזיהוי-לכאורה של 'לבוא חמת' עם העיר אנטיוכיה הגדולה הרבה יותר קשה[8]: על מה ראו אם כן התרגומים הארצישראליים לסטות מפשוטם של מקראות?

שנים רבות הטרידה אותי שאלה זו, ולא מצאתי לה מענה. בשנה האחרונה, במהלך גלי מגפת הקורונה, דומני שנמצא פתרון: התרגומים הא"י מעולם לא העלו על דעתם להצפין את לבוא חמת עד לטורקיה! הם פירשו את לבוא חמת כ"חילת אנטיכיא", כ"עמק אנטיוכיה", הנמצא בדרום בקעת הלבנון, כפי שיתבאר להלן.

 

א. ערים רבות בשם אנטיוכיה

העיר אנטיוכיה הגדולה נוסדה בשנה ראשונה למניין השטרות (ג'ת"ן למנין שאנו מונים היום, 312 לפנה"ס למנין העמים) בחבל אלכסנדרטה של ימינו[9], על גדות נהר האורנטס בצפון מערב סוריה, כ-90 ק"מ ממערב לארם צובא – העיר חאלב (حلب), בידי הדיאדוך סלבקוס[10] ניקטור, המלך היווני הראשון אחרי אלכסנדר מוקדון. הוא קרא לעיר על שם אביו או על שם בנו. כמקובל באותם הימים, השם אנטיוכיא (אנטיכיא) ניתן לכ-24 מקומות[11], משום כך אנטיוכיא הגדולה הייתה נקראת "אנטיוכיא על האורונטס" או "אנטיוכיא שאצל דפנה"[12]. וכבר הערנו על הקושי לזהות אותה כגבול הצפוני של ארץ כנען.

 

ב. אנטיוכיה הדרומית ועמק אנטיוכיה

 מקום נוסף שנקרא אנטיוכיה היה בצפון ארץ כנען[13], באזור תל דן[14], או בדרום בקעת הלבנון מצפון למטולה. יוסף בן מתתיהו[15] מזכיר את "הבקעה הנקראה על שם אנטיוכוס"[16] שנכבשה ע"י אלכסנדר ינאי במלחמותיו בצפון הארץ:

ואלכסנדרוס כבש את פחל (פֵלָה) ועלה על גרש (גֵרַסָּה)... ואחרי כן החריב את ארץ הגולן ואת סיליקיה ואת הבקעה הנקראת על שם אנטיוכוס... ועל אלה כבש את גמלא המבצר החזק...

במקבילה בקדמוניות היהודים, כתב יוסף בן מתתיהו:

אז עלה שוב אלכסנדר על העיר דיאון ותפסה, ואחר יצא למלחמה על גרש... (משם) יצא על גולן ועל סלבקיה. לאחר שכבש גם את אלה הרס, נוסף על כך, גם את תעלת אנטיוכוס – כך נקראה – ואת המבצר גמלא[17].

 

כל המקומות המוזכרים בכיבושי אלכסנדר ינאי בתולדות מלחמות היהודים ובקדמוניות היהודים הם שמות מקומות בצפון ארץ ישראל, ולא בצפון מזרח סוריה או דרום טורקיה.

עמק אנטיוכיה מוזכר גם בתוספתא (דמאי פ"ב ה"א)[18]:

אמר ר' אליעזר ב"ר יוסי: אורז שבחולת[19] אנטוכיה  - מותר הוא עד בורו.

ובירושלמי (דמאי פ"ב ה"א):

תנא, האורז שבחולת אנטוכיא מותר במקומו. רבי לעזר ב"ר יוסי התיר עד בורן.

ופירש בספר מחקרי ארץ אבותינו[20]: "חולת אנטוכיא" היא "בקעת הלבנון" (צלזירין[21]), והאורז הגדל שם אינו חייב בדמאי מפני שאינו מא"י, והוא מותר עד "בורו", והוא "בורע'וז", כשתי פרסאות אשכנזיות לצפון "מרג' עיון".

 

 

כלומר: הגבול הדרומי של חילת אנטיכיא (= עמק אנטיוכיה) הוא בורע'וז בדרום בקעת הלבנון. ומדרום לבורע'וז, יש לחשוש שהאורז מגיע מא"י הסמוכה – תחום עולי בבל, ואסור.

ג. אנטיוכיה הדרומית – שיטת מיכאל אבי יונה

מיכאל אבי יונה[22] התייחס לאנטיוכיה הדרומית הזו כאל עיר, לא כאל עמק או בקעה, כשמקורותיו הם רק דברי יב"מ שצוינו למעלה, אף שבהם אין רמז לעיר אלא לעמק או בקעה. הוא מפרש שמדובר בעיר בצפון עמק החולה, אותה כינה "אנטיוכיה שבחולה". העיר מסומנת במפותיו בעמ' 42 בספרו שם (באטלס מקמילן מפה 114; באטלס כרטא לתקופת בית שני מפות 67-68). הוא מסביר בעמ' 49 שם כי העיר "אטיוכיה שבחולה" לא מופיעה ברשימות הערים של כיבושי פומפיוס משום שהתנוונה, וכבר "לא הייתה לה תקומה" בימיו.

ראוי לציין כי פרט להמצאתו של אבי יונה, המצאה שהועתקה ע"י עוקביו[23], אין לנו שום מידע ממשי על ה"עיר" אנטיוכיה הדרומית הזו, עד שחוקרת אחרת כתבה עליה "דן-אנטיוכיה נוסדה בתקופה הסלווקית. חסר מידע על העיר ההלניסטית שהוקמה באתר תל דן"[24].

דומני שאין ראיה לקיום עיר בשם אנטיוכיה בצפון עמק החולה[25], אך יש ראיות ברורות לקיום בקעה בשם בקעת אנטיוכיה, קרוב לוודאי בדרום בקעת הלבנון, מצפון ליישב בורע'וז (Berghoz) שבדרום הבקעא.

 

סיכום

סביר שהתרגומים שתרגמו את מבוא חמת 'מעלי אנטיכיא' כיוונו לבקעת אנטיוכיה שבדרום הבקעא, בדרך העולה לכיוון חמת, וכפירושו של הגר"א על יהושע יט, כח. אם כנים הדברים, דברי חז"ל בתרגומים הארצישראליים ודברי הפוסקים שהובאו לעיל במבוא מתאימים אלו לאלו. ואם כן, אין לנו בתקופת חז"ל מי שמפרש את גבולות ארץ כנען בצפון כשיטה המרחיבה[26].

 

[1]   תמצית שיטות אלה, מובאת בדעת מקרא (מוסד הרב קוק), ספר במדבר, פרשת מסעי, בהקדמה לפרק לד; שלש ארצות לשביעית – תחומים וגבולות, (הרב יהודה לנדי, תשע"ד); טובה הארץ מאד מאד – על גבולות ארץ ישראל (הרב ח"י שטיינר, הוצאת דברי שיר, ירושלים, תשע"ז); ד"ר יהושפט נבו, גבולות הארץ לפי התורה. שמעתין 137-138 (תשנ"ט), ועוד.

[2]   מ' הלפרין, גבולות ארץ כנען בפרשת מסעי – פשוטו של מקרא. פשטות המתחדשים (כתב עת למקרא) גיליון שמיני (אב תשע"ט), 16-36.

[4]  למפת "גבול הארץ הרחבה", ראה מקום בפרשה, יואל אליצור, פרשת משפטים עמ' 137.

[5]  אך אם נפרש את השם "טורי אמנון" כ"הר ההר", ואת "קפלוריה" (המזוהה עם "הר ההר" / "טורי אמנון) לא כשם מקום כי אם כתרגום יווני מילולי של "הר ההר" המורכב מ-Cephales ראש בלשון יווני, ו-Oros - הר בלשון יווני (בדומה לתרגומים המתרגמים את הר ההר באופן מילולי להרי "מנוס" בלטינית), כמו שפירש ר' שם טוב גפן, ב"הדביר" תר"פ, הרי שגם הברייתא במסכת גיטין איננה סותרת את פשוטו של מקרא ואת הברייתא במסכת מכות.

[6]    "מעלני אנטוכייה" בתרגום ירושלמי כתב יד רומי (כי"ר), המכונה 'התרגום הניאופיטי' (ראה עליו בתורה שלמה כרך כד). בתרגום ירושלמי המודפס: "מעלי אנטוכייא". בתרגום ירושלמי המקוטע, כתב יד פריז, מהדורת משה גינזבורגר (ברלין תרנ"ח): "למעלי לאנטוכיא".

[7]   על במדבר כ, כב.

[8]    בתקופה התלמוד כמה מלומדים נוצרים בחרו בשיטה הצפונית המרחיבה, ביניהם כאלה שעמדו בקשר עם חכמי ישראל. מאחר ונוצרים אלו ראו עצמם כ-"Verus Israel" – ישראל האמיתי, יתכן שהיה להם אינטרס תיאולוגי לכלול את אנטוכיה – שהייתה בימיהם מושב הפטריארכיה היחידה במזרח הים התיכון – בתוך תחומי א"י האמורה בתורה. ראה: אייל בן אליהו, בין גבולות (יד בן צבי, ירושלים תשע"ד), עמ' 282.

[9]    חבל אלכסנדרטה סופח לטורקיה בשנת תרצ"ט (1939), אך הסורים טרם ויתרו על תביעתם להחזרתו לסוריה.

[10] יוסף בן מתתיהו (יוספוס פלאביוס), נגד אפיון (תרגום: י"נ שמחוני, הוצאת מסדה, תל אביב תשי"ט) מאמר שני, ד.

[11] אביגדור צ'ריקובר, היהודים והיונים בתקופה ההלניסטית (הוצאת דביר, תשכ"ג) עמ' 70. הובא אצל פנחס נאמן, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית (הוצאת יהושע צ'צ'יק, תל אביב תשל"ד) ערך: אנטיוכיא.

[13] ראה אטלס מקמילן מפה 214; מיכאל אבי יונה, גיאוגרפיה היסטורית של א"י (מוסד ביאליק, מהדורה שלישית, ירושלים תשכ"ג) עמ' 45, מפה בעמ' 42; אטלס כרטא לתקופת בית שני, מפות 67-68.

[14] "אנטיוכיה בחולה". כך קרא לה אבי יונה, ובעקבותיו באנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית.

[15] מחצית מעשרים הכרכים של ספרו 'קדמוניות היהודים' מהווים תרגום חופשי של קטעי מקרא נבחרים. על אישיותו ונאמנותו של יוסף בן מתתיהו נשברו הרבה קולמוסים, ואכמ"ל. אך לכל הדעות כתביו מהווים מקור חשוב להכרת המציאות ולמקובל בימיו, כמו שמעיד הרב אברהם שמחה מאמסיצלאב כי שמע מדודו הגר"ח מוולוז'ין כי "רבינו [הגר"א] ז"ל אמר לבנו הרב הגדול מוה"ר אברהם ז"ל שהוא משתוקק להעתקת יוסיפון לרומיים [= ספר מלחמות היהודים עם הרומאים של יוסף בן מתתיהו, לאפוקי מ'ספר יוסיפון' היהודי] שעל ידו נוכל להגיע אל מטרת כוונתם של רבותינו ז"ל בתלמוד ובמדרשים בדברם במקומות רבים בענייני ארץ קודשנו ובית מקדשנו ותהלוכות שרי קודשנו בימי קדם" וכו' (בהקדמת ספר מלחמות היהודים מהד' קלמן שולמן וילנא תרכ"ג עמ' (V.

[16] תולדות מלחמת היהודים (מהד' שמחוני, מסדה, תל אביב תשי"ט) ספר א, פרק רביעי, ה. שמואל חגי (מלחמת היהודים, מהדורה חמישית, הוצאת ראובן מס, ירושלים) תרגם: "עמק אנטיוכוס".

[17] קדמוניות היהודים ח"ג (תרגום: אברהם שליט, הוצאת מוסד ביאליק ירושלים, הדפסה שביעית תשס"ד) ספר יג, טו, ג.

[18] לפי גירסת הגר"א (ועי' מהדורת רש"ל שם עמ' 68).

[19] וַנֵּשֶׁב בַּגָּיְא מוּל בֵּית פְּעוֹר (דברים ג, כט), ת"א: ויתבנא בחילתא; ת"י: ושרינן בחילתא; כי"ר: ושרינן בחלתא. וכן וַיִּקְבֹּר אֹתוֹ בַגַּיְ בְּאֶרֶץ מוֹאָב (דברים לד, ו), ת"א ןת"י: וקבר יתיה בחילתא.

[20] ישראל זאב וואלף הלוי איש הורוביץ, מחקרי ארץ אבותינו, ירושלים תרע"ה. עמ' נז, הע' 2.

[21] אינני יודע מה משמעות תיבה זו.

[22] מיכאל אבי יונה, גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל, (מוסד ביאליק, מהדורה שלישית, ירושלים תשכ"ג). עמ' 49.

[23] אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית (הוצאת יהושע צ'צ'יק, תל אביב, תשל"ד) ערך: אנטיוכיא.

[24] רבקה שפק ליסק, התרחבות התפוצה היהודית בתקופה ההלניסטית. בקישור:

     https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-119824-00.html?t=111919

[25] יואל אליצור, שמות מקומות קדומים בארץ-ישראל – השתמרותם וגלגוליהם, מהד' שניה (האקדמיה ללשון עברית ויד יצחק בן צבי, ירושלים תשע"ב [מהד' שלישית תשפ"ב]), עמ' 426.

[26] חוץ מכמה מלומדים נוצריים, שלא מפיהם אנו חיים.