המעין

'ויודע מִספר כולכם בדין... ברוך מחיה המתים' / דבר העורך

הורדת קובץ PDF

'ויודע מִספר כולכם בדין... ברוך מחיה המתים'

פסיקתא רבתי יב: 'מעשה ברבי חייא ורבי נתן שהיו מהלכים בבית הקברות, ובירך אחד מהם 'ברוך היודע מִספר כולכם'. אמר לו חברו, וכי יודעים המתים מאומה? אמר לו חברו, אין בין המתים לחיים אלא דיבור בלבד, שנאמר יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם' (תהלים קמט, ה).

ומקשה הרב אלישיב זצ"ל (בהערותיו על מסכת ברכות נח, ב): 'יש לעיין, מהו השבח בזה שה' יודע מספר כולם? וכי יש מעלה במניין כזה, כהרי ל אחד יכול למנות ולרשום! עוד יש לעיין בזה, אמאי מברך ברכה זו ברואה בית קברות דווקא?

והנראה בזה שמשבח להקב"ה שמונֶה [לא רק את מספרם אלא גם את] מעלתם ואיכותם [של הנפטרים], ויודע כל אחד מהם כנגד מה הוא שקול, שיש ששקולים אף כנגד שישים ריבוא'...

ארבעים שנה חלפו מאז נפל יקירנו ר' שלמה אומן הי"ד על קידוש השם במלחמת שלום הגליל, כשהוא מותיר אחריו את משפחתו הצעירה ואת משפחתו המורחבת ואת רבותיו ואת תלמידיו ואת חבריו הרבים בכל המעגלים שהקיפו אותו אבלים וכואבים. שלמה בלט כל חייו בין חבריו וחניכיו ובעיני מוריו ורבותיו ומפקדיו כילד ונער ובחור ואדם משכמו ומעלה, 'ראש גדול' שדבריו נשמעים, שהנהגותיו מכובדות, שכישרונותיו הברוכים בתחומים כה רבים מקיפים אותו בכמין הילה של מיוחדות ואצילות. עתידו היה פרושׂ לפניו – ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. רק הקב"ה יודע כנגד מה שקול שלמה אומן, כמה תורה וכמה חוכמה וכמה מעשים טובים חסר העולם בלעדיו. ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך.

כמה שנים אחר נפילתו רחש ליבם של הוריו, של דודו הרב מאיר שלזינגר שליט"א ראש ישיבת שעלבים דאז, של חותנו עוה"ד חיים קהן ושל ידיד המשפחה הרב יוסף בוקסבוים ראש מכון ירושלים, דבר טוב – להקים לזיכרו שלוחה של מכון ירושלים על יד ישיבת שעלבים, בה יעסקו רבנים ואברכים בהוצאה לאור של ספרי קדמונים בהדרכת חכמי מכון ירושלים. כך קם מכון שלמה אומן, שאני הקטן זוכה לעמוד בראשו בשנים האחרונות, שנותן את חלקו במהפכת הספרות התורנית שמתרחשת לנגד עינינו, ומכבד את זיכרו של שלמה ז"ל, ששפתיו דובבות עם כל ספר חדש ומתוקן שיוצא לאור ע"י המכון שנקרא על שמו (בשנת תשפ"ב זכינו להוציא לאור חמישה ספרים חדשים חשובים ומכובדים, כה יתן ה' וכה יוסיף).

כתב העת 'המעין', שהוקם בשנת תשי"ג ע"י מוסד יצחק ברויאר שע"י פועלי אגודת ישראל, כבר נמצא שנים רבות באחריות מכון שלמה אומן. לרגל מלאת ארבעים שנה לנפילתו החליטו ראשי המכון וחברי מערכת 'המעין' להקדיש גיליון מורחב לכבודו ולזיכרו, ובו דברים שלו ודברים עליו, והמשך ביאור סוגיא שאביו פרופ' אומן שיח' עוסק בה שנים רבות בעקבות הפניית תשומת לבו אליה ע"י שלמה ז"ל. בגיליון מכובד ומכבד זה כלולים עשרים וכמה מאמרים חשובים ומיוחדים, ובהם כמה מאמרים גדולים בכמות הרבה יותר מהמקובל ב'המעין', כמו המאמר המכונֵן של הרב אהרן גבאי בו הוא מְמפה את נוסחי התפילה השונים בישראל ומראה את דרך השתלשלותם מאז תוקן נוסח התפילה בידי חז"ל, או המאמר הגדול של פרופ' יעקב ש' שפיגל שבו הוא מזהה ומהדיר שרידים מפירוש עתיק על מסכת אבות, או מאמרו המקיף של הרב זייבלד על הנוסחים השונים של תרגום ר"ש אבן תיבון למורה נבוכים. גם שני הרבנים הראשיים שליט"א מתארחים בגיליון זה, הגרד"ב לאו מציג את עמדת מועצת הרבנות הראשית ורוב דייני בית הדין הגדול בעניין דרך חיוב האב במזונות ילדיו בימינו, כתגובה למאמר של הדיין הרב אוֹריאל אליהו בנושא באחד הגיליונות האחרונים של 'המעין' (תגובת הרב אליהו תובא בעז"ה בגיליון הבא), ובהמשך מובא מכתבו של הראשל"צ הגר"י יוסף בעניין חובת הקימה לפני רב בזמן הזה, שנכתב כתשובה למאמר של שני למדנים צעירים שמתפרסם בגיליון זה. חייבים לציין עוד את המכתבים של הרידב"ז ושל הגרשז"א שמתפרסמים כאן לראשונה, את הדיון המעמיק בשאלה שעומדת להיות בקרוב מעשית בכל בית בישראל והיא כשרות הבשר המתורבת (=המלאכותי) לסוגיו השונים, את הדיון בדרכי הפסיקה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ועוד מאמרים והספדים ותגובות, כולם אהובים וכולם ברורים.

ממערכת 'המעין' נפקד לפני שבועות ספורים ותיק חברי המערכת, הרב פרופ' שמעון בולג זצ"ל, שמת מיתת נשיקה בביתו בליל שבת פרשת במדבר. הרבה למד, הרבה לימד, הרבה כתב, והרבה פעל גם בתפקידו כחבר מכובד במערכת 'המעין'. ארץ ישראל חסרה עתה גברא רבה. ברכת נחמה לאלמנתו שתח', למשפחתו, לתלמידיו ולכל אוהביו הרבים. תנצב"ה.

 המערכת מברכת את מנויי 'המעין' וקוראין בקיץ מבורך ובריא, ובבשורות טובות לכלל ולפרט במהלך סופה של שנת תשפ"ב, ולקראת שנת תשפ"ג שתחל בעז"ה עם ברכותיה.

 הק' יואל קטן