המעין

שתי האיגרות האחרונות ששלח מרן החזו"א זצ"ל לרב קלמן כהנא זצ"ל / רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל

הורדת קובץ PDF

רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל

שתי האיגרות האחרונות ששלח מרן החזו"א זצ"ל לרב קלמן כהנא זצ"ל

האיגרת הראשונה שמובאת כאן נמסרה לי (י"ק) לפרסום ע"י בנו הרב"ז כהנא שליט"א. היא התפרסמה מקוטעת וחסרה בקובץ אגרות חזו"א חלק ג [בני ברק תש"ן], חלקה הראשון בסימן קל (עמ' קנא) וחלקה השני בסי' צז (עמ' קיט) וחלק הושמט. כאן מתפרסם צילומה בפעם הראשונה, וכן תימלולה תוך השלמת פיסוק ופתיחת ראשי תיבות. היא נשלחה אל הרק"כ במהלך שנת תשי"ג.

 

יקירי וחביבי שליט"א

דבריו נגעו מאוד על לבי, וידעתי את לבו הטהור [אף כי לבי דואג מאוד על מה שהוטבע בעולם שאינו שלו, בזמן שעולמו הראוי לו הוא עולמו של תורה ועומק ההלכה כאשר זכה בזה הרבה], ודבריו יוצאים מלב, וקראתים בגעגועי אהבה. אבל קשה לי להבין איך ערך את הדברים, כי לא נשתנו הדברים כלל. בכל פגע הריני מורגל להחזיק את האמונה כי לא נעשה דבר בעולם במקרה רק על פי השגחתו יתברך, והריני מתאמץ בתפילה להעביר את הגזירה, ולפיכך הריני מתייחס בקרירות להשתדלות, כי על פי הרוב אין ההשתדלות ברורה. גיוס בנות לשירות לאומי הכאיב לבבי מאוד מאוד, ופילוג בין קודש לקודש לא היה מניח דעתי. האמצעים של השתדלות בכח אמנם לא מצאו רצון בלבי, ועל פי הדברים האלה דברתי מה שדברתי, אחרי ראותי את תנאי ההצעה, לחסל בזה העניין. נצטערתי מאוד כי למעשה הגזירה ברעתה עומדת, לא הפריע בזה שום השפעה מן החוץ, והזכרתי רק צערי כי חלילה ע"י נתקיימה הגזירה, ולא היו בפרוזדור אנשים שדברו עמי כלל על אודות זה. העיקר שרצוני להשאיר עוד מקום לרחמים ותחנונים, ולא לקבל ח"ו את הגזירה. הדבר ברור כי כניסה אחר יציאה הוא נידון אחר מיציאה. והריני מקוה שישועתנו קרובה.

והנני חותם ברכה, דורש שלום תורתו באהבה, אברהם ישעיה

 

 

את צילום המכתב האחרון, מהימים שלפני ר"ה תשי"ד, כמה שבועות לפני פטירת החזו"א, קיבלתי מהרב נתן רפאל אוירבך שליט"א שהיה קרוב מאוד לרק"כ בשנותיו האחרונות, ומקורו בארכיון של קיבוץ חפץ חיים. היא התפרסמה חסרה בקובץ אגרות החזו"א ח"ג סי' קמד (עמ' קנח).

נוסח המכתב המלא כבר התפרסם במאמרו הנפלא של הרב רפאל אוירבך על הרב קלמן, שנדפס שנה לאחר פטירתו ב'המעין' טבת תשנ"ב [לב, ב] עמ' 9, וכאן מופיע לראשונה גם צילומו. התימלול כאן כולל פיסוק ופתיחת ראשי תיבות. בשולי הצילום שהונח בארכיון הנ"ל הוסיף הרק"כ: 'אוריגינאל בידי. מכתב זה נתקבל אצלי לפני ר"ה תשי"ד. קלמן כהנא'.

 

שלום וכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים

אחר דרישת שלומו הטוב.

אבקשו לשכוח את העגום העבר, אשר היה לי למורת רוח וצערת נפש [וכתוב זבובי וגו' כמובן אין עושים רצוני.]

והנני כופל ברכה, שנת חיים טובים, ונזכה לשנת גאולה וישועה.

החותם ברכה, אברהם ישעיה קרליץ

שלום וכתיבה וחתימה טובה לכל החברים שיחיו [=חברי קיבוץ חפץ חיים]