המעין

גליון ניסן תשע"ג

'גדול השלום'... \ העורך

מסורת אשכנזית על הגעתו של רבי יהודה הלוי לירושלים \ אברהם פרנקל

הפרטת קרקעות המדינה \ הרב שלמה רוזנפלד

כשרות עוף ללא נוצות \ הרב ד"ר ישראל מאיר לוינגר

פסקי הלכה בענייני גיוס ומלחמה \ משה ארנוולד

עוד בעניין בליעה בכלים בימינו \ הרב רועי סיטון

לשקילותן של המצוות השקולות כנגד כל המצוות \ פרופ' נחום מאיר ברונזניק

לשון 'עשייה' בתורה שלא כפשוטה \ הרב יעקב קאפל רייניץ

עדותו של הרב הוטנר אודות הראי"ה קוק והאוניברסיטה העברית \ הרב איתם הנקין

על המניין לבריאת העולם ועל ימי הבית השני \ הרב אביגדר נבנצל

עוד בעניין יוזמת הרב קוק להקמת העיר תל-אביב \ הרב שאול בר-אילן

כמה הערות בעניין הלוח העברי והתקופות \ רחמים שר שלום

על ההשמטה ב'העמק דבר' בעניין 'לאיש חסידך' \ הרב יצחק ישעיה ווייס

'אוצר הגאונים החדש' למסכת בבא מציעא \ הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

על המהדורה החדשה של ספר 'משפטי שבועות' \ הרב ישראל ברוך סאלאווייציק

"פרקיו זה על זה": על פתיחת ספר מורה הנבוכים וסיומו \ הרב משה שטרן ז"ל

רבי פנחס בן יאיר, רבי שמעון בר יוחאי ו"מסילת ישרים" \ ד"ר יהודה נאמן

נתקבלו במערכת \ הרב יואל קטן

תקציר המאמרים באנגלית