המעין

מילה - מצוה שהיא ברית

הרב אוהד פיקסלר
מילה - מצוה שהיא ברית
הקדמה
א. מילה בשבת
ב. הטפת דם ברית
ג. הרדמה במילה
ד. מילת גוי
ה. מוהל שאינו מהול
ו. מעשה או תוצאה
ז. עמידה בזמן המילה
ח. ברכות המילה
ט. על מי מוטלת המצוה
י. המילה כקרבן
סיכום
 
 
הקדמה
מצות המילה מייחדת את עם ישראל. היא מלווה את היהודי בכל מקום שבו הוא נמצא, כדברי דוד המלך בבית המרחץ (מנחות מג, ב). שלא כשאר המצוות, מצוה זו היא אות ברית שטבועה בבשרו של האדם, ומקשרת בינו ובין ה'. הרמב"ם הדגיש את חשיבות המילה (פירוש המשנה שבת יט, ו) בכך שמי שלא מל "עוונו חמור ממי שעבר עליו חג הסוכות ולא עשה סוכה או ליל פסח ולא אכל מצה". מילה וקרבן פסח הם שתי מצוות העשה היחידות שעונשם כרת; מי שלא כורת בבשרו את הברית עם הקב"ה נכרת מהעולם[1].
בפרשת לך לך (בראשית פרק יז) מצוֵה הקב"ה את אברהם וזרעו על מצות המילה, ומוזכרים שם בפירוט גדרי המצוה וטעמה. גם בתחילת פרשת תזריע (ויקרא יב, ג) מוזכרת מצות מילה - אך רק בדרך אגב, בקשר לדיני טומאת יולדת. למרות הדגש שהתורה נתנה למצות מילה בספר בראשית - החיוב המוטל עלינו נובע מהפסוק הקצר בספר ויקרא. הרמב"ם מסביר (פירוש המשנה חולין ז, ו) שהציווי כלפי עם ישראל נובע רק ממעמד הר סיני, וכדוגמא לכלל זה הוא מזכיר את מצות מילה: "וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואת בני ביתו, אלא מפני שה' ציוונו על ידי משה להימול כמו שמל אברהם אבינו עליו השלום". הרמב"ם מדגיש שהמילה היא מצוה מיוחדת לעם ישראל ולא לכל זרעו של אברהם, והציווי המחייב מופיע בספר ויקרא כדי להדגיש שזרעו של יעקב שונה משאר העמים[2].
הבנה זו של המצוה עומדת בבסיס שיקולי הפוסקים בפרטים שונים של המצוה. מצות המילה הינה דוגמא לכך שבפרטי הלכות ניתן למצוא עקבות של מחשבת ההלכה ופשטי הפסוקים.
 
א. מילה בשבת
כמפורסם, תינוק שנולד בשבת נימול בשבת הבאה, למרות שיש במעשה המילה מלאכה. הרמב"ן בפירושו על התורה (בראשית יז, ד) מסביר: "ותהיה המילה אות ברית, והנה האות הזאת אות כשבת, ולכן ידחה אותו". המילה דוחה את השבת מכיוון שגם היא אות ברית בין ה' לישראל כשבת[3].
 
ב. הטפת דם ברית
להלכה תינוק שנולד מהול חייב בהטפת דם ברית. לרוב הראשונים הטפה זו נובעת מספק שמא נמצאת אצלו עורלה כבושה, ולכן אין מברכים עליה[4]. אך המאירי בספרו מגן אבות (סי' יד) הקשה: "והדברים מתמיהים, והרי הקטן אף הוא נכנס תחת כנפי השכינה בברית"! לכן לדעתו יש לברך על עצם הכניסה לכנסת ישראל בהטפת דם ברית כאשר אין מילה. כאמור רוב הראשונים חולקים על גישת המאירי, אך לגבי מילת גר מהול הרבה ראשונים סוברים כמותו; כך הרמב"ן (שבת דף קלה, א) סובר שבהטפת דם ברית של גר מברכים, ומסביר את הטעם: "שאין הטפת דם זו מפני ספק, אלא ודאי חייבין אנו להטיף מהם דם זו של ברית, ובה נכנסין תחת כנפי השכינה; אבל בישראל שנולד כשהוא מהול כיון שאינו צריך להטיף אלא מפני ספק ערלה כבושה הורו הגאונים ז"ל שאין מברכין, שאין זו מילה"... מכאן שגם הרמב"ן מסכים שבמעשה המילה מתקיימת כריתת ברית, אך הם נחלקו בשאלה האם יש צורך בכריתת ברית עבור מי שנולד ישראל.
הלכה נוספת שקיים בה עקרון דומה נוגעת לצורך שבפעולת המילה יצא דם. כיום ניתן למול את התינוק בעזרת מכשירים שמונעים יציאת דם, והאחרונים דנו האם יציאת הדם מעכבת את המילה[5]. מדברי רש"י בגמרא בשבת (קלד, א ד"ה וכרכי) משמע שיש מצוה בעצם הטפת הדם, ושהברית בינינו לבין הקב"ה באה לידי ביטוי בעיקר בדם המילה. הרב עוזיאל דן בכשרות מילה במכשיר שעושה את פעולת המילה ובמקביל מונע את יציאת הדם. לפי גישתו הטפת דם ברית היא חלק משמעותי ואף עיקרי בברית המילה (משפטי עוזיאל יו"ד ב, מח, ב; הציטוט בדילוגים):
מכאן למדנו מפורש דעיקר מצות המילה היא הטפת הדם שבה, לפי שדם המילה היא ברית של ישראל, ועל הברית אנו מברכין, דברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו היא מכוונת לדם הברית שהיא עיקר מצות המילה, שהוא ברית דם מעין הברית שבהר סיני. והכי מסתברא, שהרי המילה היא קרבן ברית, וידוע דאין קרבן בלא דם, דהוא עצמו צריך דם, הלכך גם מצות מילה צריכה דם...
נראה שרוב האחרונים מסכימים שיש משמעות במעשה הטפת דם ברית, אך אין זה מוכרח שיציאת הדם מעכבת את מעשה המילה.
 
ג. הרדמה במילה
כיום עם התפתחות הניתוחים ניתן להקל על כאב המילה בעזרת הרדמה כללית או מקומית. פעולת ההרדמה משמעותית יותר עבור אנשים שמתגיירים בגיל מבוגר. האחרונים עסקו בשאלה האם יש בעיה בהרדמה במילה, כאשר הנטייה היא להחמיר עבור תינוקות, ולהתיר הרדמה מקומית עבור מבוגרים[6]. בשו"ת שרידי אש מעלה הרב ויינברג בתשובתו בעניין זה שיקול שנוגע למהות המילה (ח"ב סימן סב):
נראה שאין להפיל תרדמה כללית על התינוק... נוהגים בתינוק כמו עם גדול, שמכניסים אותו בבריתו של אברהם אבינו ע"י המילה שמלין את בשרו, ואם מפילים עליו תרדמה הרי הוא כאבן דומם ואין מקימים ברית עם אבן, וכריתת הערלה לתינוק ישן בעיני הבריות כמעשה חבלה ולא כהכנסה לבריתו של אברהם אבינו...
בסיום התשובה הוא מוסיף לדון בנוגע למילת גר בהרדמה:
ובשאלה על גר גדול שבא להתגייר, ודאי שאסור להרדימו בסם שינה, שהרי ע"י המילה הוא נכנס לקדושת ישראל, ואם הוא ישן בשעת המילה מי מכניסו לקדושת ישראל? ובודאי שאין לומר שהמוהל מכניסו לקדושת ישראל אפילו אם הוא ישן, שרק ע"י קיום ברית קודש הוא נכנס לקדושה.
 
ד. מילת גוי
הגמרא בעבודה זרה (כו, ב) כותבת שמותר למול גוי לשם גירות אך אסור לשם רפואה. הגמרא אינה מתייחסת למקרה שלישי - מילת גוי שרוצה לקיים את מצות המילה אך אינו מעוניין להתגייר. הרמב"ם בהלכות מילה (ג, ז) כותב שאם הגוי מתכווין במעשה המילה לשם מצוה מותר למולו. לאיזו מצוה הגוי מתכוון, הרי אין הגוי מצווה במילה?
עקב שאלה זו הציע הכסף משנה פירוש שעוקר את פשט דברי הרמב"ם: הגוי רוצה להתגייר, והשאלה האם מותר למול אותו למרות שיש לו גם בעיה רפואית שתיפטר על ידי המילה. לשיטתו ניתן למול גוי רק כאשר מדובר על תהליך גיור, אך אסור למול גוי שרוצה להיות נימול לשם מצוה. בעקבות כך השו"ע פוסק הלכה זו בהלכות גרות (יו"ד סימן רסח סעיף ט)[7].
ברם, נראה שיש לקרוא את דברי הרמב"ם לאור דבריו בהלכות מלכים פרק י הלכה י: "בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה...". הרמב"ם מבין שמותר לגוי לקיים מצוה גם אם הוא אינו מחוייב בה, בכלל זה גם מצות מילה. כפי שנראה בהמשך במעשה זה הוא מקיים מצוה, אך בעלת אופי אחר מאשר יהודי[8].
ישנם שני הבדלים מרכזיים בין פסק הרמב"ם ובין פסק השו"ע, שמשקפים את נקודת המחלוקת ביניהם: א. הרמב"ם פסק את דין מילת גוי בהלכות מילה, והשו"ע פסק זאת בהלכות גרות. ב. הרמב"ם פסק בלשון מותר למול את הגוי, והשו"ע השתמש במינוח מצוה למול את הגוי. לפי השו"ע ניתן למול גוי רק לשם גרות, ואז פעולה זו היא מצוה, לעומת זאת הרמב"ם מבין שניתן למול גוי גם ללא הליך גיור[9].
הטעם של השיטות הסוברות שלא ניתן למול גוי נובע ממהות מצות מילה - המילה היא לא רק מצוה אלא גם ברית בינינו ובין הקב"ה. וכן כתב הלבוש (עטרת זהב יו"ד רסג, ה):
ואסור למול גוי שלא לשם גרות אפילו בחול, כיון שאין כוונתו לגייר למה נסיר חרפתו ממנו ולהחתימו בחותם ברית קודש[10].
יתכן מאוד שגם הרמב"ם המתיר למול גוי אינו חולק על הרעיון שעומד בבסיס מצות מילה - ברית מיוחדת בין עם ישראל והקב"ה. יתכן שהגוי יכול לקיים את המילה בתור מצוה, אך אין זה חלק מכריתת ברית[11]. סברא זו נמצאת גם בתשובה של הרב עוזיאל (משפטי עוזיאל יו"ד תניינא ח"ב סימן מה אות ד):
כי המילה היא אמנם אות ברית לישראל, אבל מילת גוי אפילו אם היא ביום השמיני ואפילו אם הוא עושה זאת לקיום מצות דתו אינה אות ברית אצלו. שאם אין ברית - אות ברית מאן דכר שמיה.
 
ה. מוהל שאינו מהול
הגמרא בעבודה זרה (כז, א) קובעת שגוי פסול למול תינוק יהודי. הטעם לפסול נובע מהברית שבמעשה המילה - במעשה המילה אנו כורתים ברית עם ה', ובכך כל יחיד מחדש עבור עצמו את הברית הכללית שבין הקב"ה ועם ישראל. יש צורך שהברית תתבצע על ידי מי ששייך בברית, ולא על ידי מוהל שאינו חלק מברית זו. מי שאינו בברית אינו יכול להכניס אחרים.
מדברי הגמרא משמע שהגדרת אדם כערל או כמהול לא קשורה רק לעובדה הפיסית שהוא מהול, אלא גם לשאלה האם הוא חלק מהברית. אדם יהודי שפטור על פי ההלכה ממילה נחשב כחלק מהברית, ולכן יהודי שאחיו מתו מחמת מילה ולא מלו אותו כשר למול אחרים. גוי שמהול אינו חלק מהברית ולכן אין הוא יכול למול אחרים, ואפילו אם מדובר בעם של גויים שכולו מהול כדוגמת הגבעונים. המוהל חייב להיות חלק מאלו שנכרתה עמם ברית זו[12].
מקרה נוסף של יהודי ערל הוא מומר לערלות, ובעניין זה פוסק הרמ"א (יו"ד סי' רסד סע' א): "מומר לכל התורה כולה, או שהוא מומר לערלות, דינו כגוי". הגר"א (אות ח) כותב שהפסול נובע מכך שהוא הפר ברית, ולכן יצא מכלל ישראל לעניין זה. החתם סופר (ח"ב יו"ד סי' א) כותב בתשובה שאם המומר מהול אז הוא רשאי להיות מוהל למרות שהוא אינו בברית שומרי המצוות כיום, וזה בתנאי שמלו אותו בקטנותו. למרות שהיום הוא אינו מודה בברית, הוא חלק מהברית, וזהותו כיהודי אינה נפקעת.
הרב משה פיינשטיין כותב בתשובה (אגרות משה יו"ד ח"ב סי' עח) שמומר לחלל שבתות בפרהסיא פסול למול כרמ"א, ואם מל יש להטיף דם ברית ללא ברכה. בתשובה אחרת (סם סי' לג) הוא מסביר את טעמו של הרמ"א בכך שגם אם אדם זה לא נימול בגלל פחד מהכאב עדיין אסור לו למול אחרים, הואיל ובעצם זה שהוא אינו נימול הוא מודיע לכל שהוא אינו מאמין במילה. לאור הסבר זה בדברי הרמ"א ניתן להסיק מהי דעת הרמ"א לגבי מי שלא מל את בנו כאשר הוא עצמו מהול:
ולפי זה, באב שלא מל את בנו, שליכא שום טעם על מה שהיה חושש לצער ולסכנת בנו, שיש יותר לתלות שהוא מומר לערלות משום שאינו מאמין... יש לפוסלו להרמ"א עוד יותר מערל עצמו... דאדרבה האב שלא מל את בנו בקטנותו, שהוא סתירה ממש בלא שום טעם, דאם חושש לצער וסכנה גם לתינוקות אחרים היה לו לחוש, וא"כ לפי ראות בני אדם הוא מצד שאינו מאמין במצות מילה, שיש לפוסלו להרמ"א...
 
ו. מעשה או תוצאה
האחרונים חקרו מה עיקר מצות מילה - מעשה המילה או התוצאה שהאדם מהול. מהר"ח אור זרוע כותב בתשובה (סימן יא) שעיקר המצוה היא התוצאה בפועל:
...כל הני עיקר מצוותן אינו העשייה, אלא שהמילה חתומה בבשרו, וכן ישיבתו בסוכה, וכן תפילין המונחין בראשו ובזרועו. ומילה גם היא עיקר מצותה כן, שאל"כ דוד המלך ע"ה שהיה מצטער כשנכנס למרחץ וראה עצמו ערום בלא מצוה, נזכר על המילה... אלא מילה היא מצוה בכל עת, כתפילין המונחין בראשו וציצית בבגדו.
מהר"ח אור זרוע כותב שעיקר המצוה היא שתהיה אות ברית עלינו בכל זמן. מכיוון שברית מילה היא כריתת ברית בין האדם וה', צריכה היא ללוות את האדם כל הזמן לכל אורך חייו. עיקר המצוה אם כן הוא לא במעשה המילה, אלא בעובדה שהאדם הולך עם אות הברית עם ה' על בשרו.
 
ז. עמידה בזמן המילה
המהר"ם מרוטנבורג כותב שיש לעמוד בזמן המילה (מרדכי שבת סי' תכב):
ר"מ היה עומד בשעת קריאת התורה ובשעת שמלין התינוק, והביא ראיה מן הפסוק 'ויעמדו כל העם בברית', וראיה מן התלמוד...
 
ח. ברכות המילה
בברית המילה מברכים שלוש ברכות: על המילה, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו וברכת אשר קידש ידיד מבטן. הברכה השלישית שונה משתי הברכות הראשונות, בכך שאינה נאמרת בזמן המילה עצמה אלא לאחריה. הרב סולובייצ'יק התייחס לברכה זו בספרו שיעורים לזכר אבא מרי (ח"ב עמוד קלז):
ברכה זו אינה חלה על קיום חובת הגברא ועל פעולת המצוה, כי אם על כריתת ברית, והעלאת התינוק לדרגת בן ברית. בשעה שבשאר מצוות אין מצב הגברא משתנה... במילה שאני: הערל נהפך לבן ברית. המילה מעניקה לגברא חלות חדשה, וקדושת ישראל בו מתעלה... ועל חידוש חלות בן ברית זו נתקנה ברכה בפני עצמה.
בדומה לשיטות הראשונים שסוברות שברכת האירוסין היא ברכת השבח על השינוי במעמדו האישי של האדם, מסביר הרב סולובייצ'יק שכך מתרחש בזמן המילה. בברכה המיוחדת שנאמרה לכבוד כניסת התינוק בברית עם הקב"ה נאמר "וצאצאיו חתם באות ברית קודש... למען בריתו אשר שם בבשרנו...". יתכן שהמנהג להצמיד את קריאת השם לברכה זו נובעת מהחלות החדשה הנוצרת באדם באמירתה, וכך משתלבות החלות החדשה של קדושת ישראל עם זהותו החדשה בשמו החדש.
 
ט. על מי מוטלת המצוה
מצות מילה מוטלת על האב, למול את בנו התינוק. במקרה שהאב לא מל את בנו הגמרא אומרת (קידושין כט, א) שבית דין חייבים למול את הילד. לא בכל המצוות מצאנו דין שעל בית הדין לקיימם במקום האדם, כמו שלדוגמא בית דין אינו מחויב לבנות עבורי סוכה. נראה כי החיוב הבסיסי מוטל על כלל ישראל, ובית הדין רק מוציאים לפועל את החיוב זה[14] בתוקף סמכותם כמייצגים את כלל ישראל, כי כל אדם מישראל חייב לדאוג לכך שכל אחד מעם ישראל יכרות את הברית האישית שלו עם ה'.
הבנה זו בגמרא עולה במפורש בדברי מספר ראשונים[15]. נראה שניתן להוכיח שכך גם דעת הרמב"ם. בתחילת הלכות מילה כתב הרמב"ם שאם האב לא מל את בנו אז בית דין מלים אותו. לעומת זאת בפירוש המשנה אנו מוצאים דברים שונים (שבת יט, ו):
וכן כל מי שרואה את הילד הזה הערל ולא מלו הרי זה עובר על מצות עשה עד שימול אותו כאילו הוא בנו.
ברור שלדעת הרמב"ם באופן עקרוני על כל אחד מישראל לדאוג למול את בן חברו שלא מלו אותו, אך כחיוב ניתן לצוות את בית הדין כמייצג של כלל ישראל. רק מצוה שהיא כריתת ברית שייכת לכל העם, ועל כל אחד מישראל לדאוג שכל זרע ישראל יהיה חלק ממנה.
 
י. המילה כקרבן
טעם נוסף שמופיע בראשונים למצות מילה הוא שבמעשה המילה האדם מקריב את עצמו כקרבן לקב"ה. בלשון זה מתנסח ר' חסדאי קרשקש (אור השם ב, ו):
ולזה היה ראוי שיביאהו הש"י בברית חדש כדי להפסיק זוהמת בניו ונפשות ביתו, ושייחדו באות ברית קודש בכלי בעצמו שבאמצעותו ישלם קיום המין וניצחותו, ושיהיה הרֹשם הזה בכללם כאילו הקריבו מדמן ומבשרם, מכלי תולדתם, אל השם.
מצאנו שתי השלכות הלכתיות בראיה של מצות מילה כקרבן: א. הטור (יו"ד סימן רסה) כותב שנהוג כי אבי הבן יעמוד ליד בנו בזמן המילה, כמו שאדם עומד ליד קרבנו בזמן שהוא קרב: "וכתב עוד מנהג שאבי הבן עומד על המוהל להודיעו שהוא שלוחו, כדאמרינן לגבי קרבן אפשר שיהא קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו...". ב. לאחר המילה נהוג לעשות סעודה, ומקובל שמדובר על סעודת מצוה. בדברי האור זרוע מצאנו טעם נוסף לסעודה זו (הלכות מילה ח"ב סימן קז): "ומה שנוהגים לעשות סעודה בברית מילה... כשנולד יצחק כתיב וימל אברהם את יצחק בנו בן כו', מיכן את' למד שכל מי שהוא מגיש את בנו למילה כאילו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו ע"ג המזבח. מיכן אמרו חכמים, חייב אדם לעשות שמחה ומשתה באותו יום שזכה למול את בנו...".
 
סיכום
קיים קשר הדוק בין פרטי הלכות מילה וטעמי המצוה ומעשה כריתת הברית שבה, והדברים באים לידי ביטוי החל מסוגיית הגמרא - ועד פסקי האחרונים בשאלות שהתחדשו בימינו. מצות מילה הינה מצוה אחת מני רבות שניתן למצוא בפרטי הלכותיהן עקבות של מחשבת ההלכה ופשטי הפסוקים, אך היא מיוחדת בזה שגם בפרטים שדנו בהן רק פוסקי הדורות האחרונים ניכרים עקבות אלו.
 
 
וְהַמַּיִם לָהֶם חֹמָה מִימִינָם וּמִשְּׂמֹאלָם [שמות יד, כט]. 'חֹמָה' חסר וא"ו, לפי שמתחילה נתמלאה [מידת הדין] חֵמה. עד שבא גבריאל שהיה מכריז ואומר למים שבימינם 'היזהרו בישראל שעתידים לקבל תורה שניתנה בימין', שנאמר מימינו אש דת; וחוזר ואומר למים שבשמאלם 'היזהרו בישראל שעתידים להניח תפילין בשמאלם'; וחוזר ואומר למים של אחריהם 'היזהרו בישראל לפי שעתידים להתעטף בציצית ומשליכים מאחוריהם'; וחוזר ואומר למים שלפניהם 'היזהרו בישראל שעתידין להימול, כי זהירים הם בברית מילה כדכתיב ואתה את בריתי תשמור'. ושמעו המים, והיו חומות חומות, ונחלקו לי"ב חלקים כנגד י"ב שבטים. והיינו דכתיב 'והמים להם חומה מימינם ומשמאלם'...                          
('הדר זקנים', בעלי התוספות עה"ת, שמות יד, כב)


[1]     כך גם דברי השו"ע (סי' רס סע' א): "וגדולה מצוה זו משאר מצוות עשה". הקשר בין מצוות מילה וקרבן פסח עולה כבר בתנ"ך ובמדרשים, ראה מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחה פרשה ה שבזכות שתי מצוות אלו נגאל עם ישראל במצרים. וראה גם בספרו של הרב גורן 'תורת המועדים' (תשנ"ו) עמודים 293-308, ובספרו של הרב מרדכי ברויאר 'פרקי מקראות' (תשס"ט) עמודים 44-93.
[2]     ראה לדוגמא בדברי הראשונים: מורה הנבוכים ח"ג סי' מט בטעם השני; ספר הכוזרי מאמר ג אות ז, ועוד. ועי' בדברי הרב יחיאל יעקב ויינברג בספרו 'לפרקים' (תשס"ב) עמוד רכה ועמוד תמה.
[3]     טעם נוסף שמופיע בחז"ל להתיר מילה בשבת נובע מהעובדה שהעונש על ביטול מילה הוא כרת. ועי' יומא דף פה; תוספתא שבת פרק טו; תורת כהנים תזריע פרשה א פרק א, ה. לגבי הדרשה שמילה דוחה את השבת בגלל חומרתה ראה גם במאמרי  'מקור היתר פיקוח נפש בשבת', מג"ל טו (תשס"ז) עמ' 181-206.
[4]     בעניין זה ראה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל ושיטות הראשונים על הגמרא שבת קלה, א.
[5]     האחרונים דנו לגבי שני מקרים - מילה בעזרת מכשיר שמונע יציאת דם, ומילה בעזרת קרני לייזר. ראה בעניין זה שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סימן קיט; שם יו"ד ח"א סימן רכג; הרב נחום רבינוביץ בשו"ת שיח נחום סימן סו. לגבי מילה באמצעות לייזר ראה בשו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' פט שאוסר, ובמאמרו של ר' יוסף ולפיש "ברית מילה באמצעות לייזר", אסיא נו עמ' 10-19, שמעלה להתיר, ושצריך להקפיד שתצא טיפת דם.
[6]     בעניין זה ראה אגרות משה יו"ד ח"ד סי' מ; ציץ אליעזר ח"כ סי' עג; יביע אומר ח"ה יו"ד סי' כב; מאמרו של הרב אבהרם שטינברג 'הרדמה במילה, היבטים רפואיים הלכתיים', 'שנה בשנה' תשס"א עמ' 137-144; הנ"ל 'הרדמה בברית מילה', תחומין כב עמ' 427-444.
[7]     ישנם ראשונים נוספים שסוברים שאסור למול גוי שלא כחלק מהליך גיור, עי' רש"י סנהדרין נט, ב ד"ה 'והרי מילה'; ר' ירוחם כפי שמובא בבית יוסף בסוף סימן רסו.
[8]     כך גם מבואר בתשובת הרמב"ם סי' קמח, שנשאל האם מותר למול מוסלמים ונוצרים, וענה שמותר למול את הגוי "לפי שכל מצוה שהגוי עושה נותנין לו עליה שכר... ובלבד שיעשנה כשהוא מודה בנבואת משה רבינו המצווה זאת מפי אלוקים יתעלה, ומאמין בזה, ולא שיעשנה לסיבה אחרת... ואין הפרש בזה בין ישמעאלי לנוצרי. ובכל עת שיבוא אלינו שנמול אותו לשם מילה מותר לנו למולו, אף על פי שהוא נשאר בגיותו".
[9]     האחרונים נחלקו בפסיקת ההלכה: הט"ז (סי' רסג ס"ק ג) והלבוש פסקו בעקבות הרמ"א (סע' ה) שאסור למול גוי, ולעומתם הש"ך פסק שמותר למול בשכר (ס"ק ח; סי' רסח ס"ק יט). מחלוקת זו ממשיכה גם בקרב פוסקי זמנינו: בשו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' קמט ובשו"ת הר צבי יו"ד סי' רטו כתבו לאסור, אך בשו"ת יביע אומר יו"ד ח"ב סי' יט פסק להתיר.
[10]    בעקבות סוגיה זו ישנו דיון באחרונים האם מותר למול את בן הישראלי שנולד מן הנכרית. במקרה זה הבן אינו יהודי, אך אביו יהודי והוא מעוניין למולו. גם בסוגיה זו מצאנו סברות שמקשרות בין שאלת החותם והאות שבברית והקשר של תינוק זה לעם ישראל. עי' שו"ע סי' רסו סע' יג; שו"ת ר' עזריאל הילדסיימר סימנים רל-רלא; שו"ת שרידי אש יו"ד סי' ס-סא; שו"ת דעת כהן סי' קמט; פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סי' סד. ועי' במאמרו של הרב יעקב ורהפטיג 'מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיור', תחומין כח עמוד 291.
[11]    הרב משה צבי נריה, 'מצות מילה וברית מילה', תחומין יא עמודים 275-294.
[12]    יש לציין שעיקרון זה, שרק מי שמאמין בדבר יכול להוציא בו אחרים ידי חובתם - נכון לגבי כל המצוות, ראה בעניין זה במאמרו של אחי הרב דרור פיקסלר 'צירוף מחלל שבת למניין והעלאתו לתורה', תחומין כו עמודים 304-293.
[13]    לגבי שיטת המהר"ם בעמידה בקריאת התורה ומשמעות הברית בהקשר זה - ראה בדברי הרב סולובייצ'יק 'ובקשתם משם' עמ' 227-228.
[14]    ראה לדוגמא את דברי הרב סולובייצ'יק בקובץ חידושי תורה (הוצאת מכון ירושלים, עמ' מז-סה), ואותו רעיון הובא בקצרה בספרו 'שיעורים לזכר אבא מרי' ח"א בתוך 'הזכרת ר"ח וחוה"מ' עמודים קמז-קמט.
[15]    ראה לדוגמא בספר המקנה קידושין כט, א ד"ה והיכא.