במחקר

 חוקרי המכון עובדים  במרץ על מספר ספרי קדמונים, חלקם בשלבי עריכה מתקדמים:

פירוש ר"י יעבץ על מסכת אבות

מנהגי פוזנא ומנהגי פיורדא ע"פ כתבי יד

השורשים לרד"ק, בירור כללי לשון הקודש

סמ"ג השלם

סמ"ק - עמודי גולה לר"י מקורביל עם הגהות רבנו פרץ, ע"פ כת"י ודפו"ר

ברכות בחשבון לרבי שלמה מחלמא, סוגיות הלכתיות מתמטיות

כללי המילה לרבי יעקב ובנו רבי גרשום הגוזר

היראים מהדורה חדשה ומתוקנת ע"פ כת"י והדפוסים

האשכול מהדורה חדשה ע"פ כת"י עם הוספות רבות

אמרכל מהדורה חדשה ע"פ כת"י

על הכל מהדורה חדשה ע"פ כת"י

סדר טריווש מהדורה חדשה ע"פ כת"י

המחכים מהדורה חדשה ע"פ כת"י

ספר מעדני מלך על מסכת גיטין לר' אריה לייב עטלינגר (אחיו של בעל ערוך לנר), מהדורה חדשה ומתוקנת

שו"ת ארץ צבי לר"צ פרומר, מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות רבות

שו"ת מלמד להועיל לרד"צ הופמן, מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות מכת"י

ספר לעזי רש"י מהדורה חדשה ומתוקנת של הספר על התנ"ך ועל התלמוד

י"ב שערי תפילה, ספר נוסחי קדמונים של תפילת שמונה עשרה ע"פ כתבי יד וקטעי גניזה

 

ספרים חדשים שיצאו לאור

סמ"ג עשין כרך ראשון עשין א-פא

סמ"ג לאוין כרך ראשון לאוין א-קכו

פני אברהם לר"א אבלי זלנפרוינד, חידושים על מסכתות פסחים גיטין ובב"מ

מכלול לרד"ק יסודות לשון הקודש

לקט יושר או"ח ויו"ד, פסקים מאת רבנו ישראל איסרלין זצ"ל בעל תרוה"ד, ב' כרכים

שו"ת מהרי"א השלם - תשובות יהודה יעלה  לרבי יהודה אסאד, ג' כרכים 

יוסף אומץ על מנהגי פרנקפורט, מאת רבי יוסף האן + נוהג כצאן יוסף לרבי יוסף יוזפא סג"ל - על מנהגי אשכנז, ב' כרכים

חשק שלמה-שרשים לר"ש פפנהיים, על לשון הקודש

יבין שמועה על הלכות טריפות לרשב"ץ דוראן

שו"ת משה ידבר לרבי משה למשפחת ישראל, מהעיר רודוס שביוון

פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים ע"פ כתבי יד

ספר פסקי רקנטי לרבי מנחם מרקנטי, ע"פ כת"י ודפוסים ראשונים

שולחן עצי שטים + שולחן תמיד לר' שלמה חלמא, הערות ופירושים על כל שו"ע או"ח עם מפתח הפניות למשנה ברורה ומרכבת המשנה, ב' כרכים

אוהב משפט - ביאור על ספר איוב - לרשב"ץ דוראן זצ"ל