המעין

בענין מנין תשובותיו של החת"ס

 

בענין מנין תשובותיו של החת"ס

לכבוד העורך הנכבד, שליט"א

לפני שנים מספר קראתי את מאמרו הנפלא של ידידי הרב אברהם שישא ('המעין' תשרי תשכ"ט [ט, א] עמ' 49) בנוגע למספר התשובות שכתב מרן ה'חתם סופר' זצ"ל. רציתי לזַכות ולהַנות את קוראי "המעין" בגילוי חדש שנתגלה לי לאחרונה בכת"י של הגאון רבי דניאל פרוסטיץ זצ"ל, שהיה יד ימינו של מרן החת"ס זצ"ל (והוא קבור עד היום בצד שמאלו של מרן בבית החיים הישן בפרשבורג). בתוך כתב היד, הכולל את חידושיו ודרשותיו של ר"ד פרוסטיץ הנ"ל ועומד לצאת לאור בקרוב בס"ד, נמצאים כמה הספדים על מרן. בתוך אחד ההספדים נמצא משפט אחד הנוגע לדיונו של הרב שישא הנ"ל:

..."הצדיק מורינו ר' משה... למד כל התורה כולה, וישנו בנמצא יותר משנים עשר מאות שאלות ותשובות. ואני מכירו בהיותו בפראסטיץ[1] צדיק ופרוש וקדוש, ואח"כ נתקבל בדרעזניץ[2], ואח"כ זכינו להיות פה ל"ב שנים[3] כנגד ל"ב נתיבות החכמה"...

 

נראה שרבי דניאל פרוסטיץ הסתמך על פנקסיו של מרן כדי להגיע למספר של אלף ומאתיים תשובות. ועדיין צ"ע. בכתב היד החשוב הזה נמצאים גילויים נוספים מעניינים בנוגע לחייו של מרן זצ"ל, ועוד חזון למועד.

נתן דוד רבינוביץ


[1] מרן למד בפראסטיץ (או פראסניץ) משנת תקמ"ו עד  תקנ"ד.

[2] מרן התקבל כרבה של דרעזניץ בשנת תקנ"ד. ראה מאמרו של הרב שישא הנ"ל עמ' 52 והערה 5 בנוגע לפנקסיו של מרן.

[3] הרבה עסקו במנין ל"ג השנים שכיהן מרן בפרשבורג ("ג"ל עיני ואביטה נפלאות"), אולם הגאון רבי דניאל זצ"ל מזכיר כאן ל"ב שנה!