המעין

תגובה לתגובה / הרב נעם קניגסברג

הורדת קובץ PDF

 

תגובה לתגובה

א. אני בהחלט מסכים לדברים שכתב הרב אפשטיין בהבנת שיטתו של הגרצ"פ פרנק; אולם מטרת המאמר היתה יישוב דעתו של הרב צבי הירש קלישר מול ראיותיו של הרב פרנק.

ב. המגיב שליט"א מכריע שההבנה הנכונה בתוספתא היא כדברי הרצ"פ פרנק; אך לא עסקתי במאמרי בשאלה איך צריכים להכריע בהבנת התוספתא, אלא רק בשאלה איך הרב קלישר הבין אותה. ואם באנו לדון בנושא ההכרעה, לענ"ד קשה להכריע כנגד פירוש המאירי בתוספתא, ודברי אחד מגדולי הראשונים בהבנת התוספתא צריכים לקבל משקל מכריע כאשר נחלקו האחרונים בדבר.

ג. הרב אפשטיין הביא ראיה לשיטת הרצ"פ פרנק בהבנת התוספתא מן הגמ' בזבחים סב, א, שם כתוב שבתחילת ימי בית השני היה צריך להעיד נביא שמקריבים אע"פ שאין בית, ולדבריו לפי הבנתי בתוספתא נביא זה "לא חידש מאומה – הרי כך היה אף בנוב ובגבעון"! אולם דברים אלה תמוהים לענ"ד, שהרי מאן דאמר 'מקריבים אף על פי שאין בית' סובר שכל הקרבנות כולן קרבים על המזבח ללא בית מקדש, וכלשון הרמב"ם בהל' בית הבחירה פ"ב ה"ד "ואחד העיד להן שמקריבין על המזבח הזה כל הקרבנות אע"פ שאין שם בית". ובוודאי שיש בדברים אלה חידוש גדול - שלמזבח בהר הבית היה דין "מזבח" עוד לפני שנבנה הבית, ולא רק במת ציבור.

נעם קניגסברג