סט יוסף אומץ ונוהג כצאן יוסף - מנהגי אשכנז

סט יוסף אומץ ונוהג כצאן יוסף - מנהגי אשכנז

בשעה טובה הספרים 'יוסף אומץ' ו'נוהג כצאן יוסף' על מנהגי אשכנז, יצאו כסט של שני כרכים

יוסף אומץ: 

לרבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, ראש הדיינים בפרנקפורט, על דינים ומנהגים לימות השנה, ובפרטות מנהגי פרנקפורט ענ"מ, וענייני מוסר ומידות. 

רבי יוסף יוזפא נולד בפראנקפורט על נהר מאין בערך בשנת ש"ל (1570), נצר למשפחות מיוחסות בישראל, וכבר מצעירותו בלט בשקידתו ויראתו, ועסק מגיל צעיר בהרבצת תורה. נפטר ביום ט' ניסן שצ"ז (1637). 

הספר יוסף אומץ נדפס לראשונה בפפד"מ בשנת תפ"ג, ובשנת תר"ל נדפס שוב בזיטומיר בצורה זהה לדפוס הראשון. בפעם השלישית נדפס בשנת תרפ"ח בפפד"מ, דפוס 'חרמון', וממנו דפוסי הצילום עד היום. מאז שחובר בתחילת תקופת האחרונים לפני כארבע מאות שנה, הספר מהווה עמוד תווך למנהגי קהילת פפד"מ ואשכנז בכללותה. 

מהדורה זו יצאה לאור ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם מבוא, הערות, ציונים, מפתחות ונספחים ע"י הרב עמיחי כנרתי, בעריכת הרב יואל קטן (59+ תקמג עמ').

נוהג כצאן יוסף:

פסקים ומנהגים של קהילות אשכנז וק"ק פרנקפורט, לפי נושאים בסדר א"ב ולפי סדר ימות השנה. מאת רבי יוסף יוזפא סג"ל. יוצא לאור ע"פ דפו"ר עם מבוא, הערות, ציונים, מפתחות ונספחים ע"י עמיחי כנרתי. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע"ח. 41+תנא עמ'. (08-9276664)

ר' יוסף יוזפא סג"ל נולד בערך בשנת תמ"ה (1685) לאביו ר' משה קאשמן מהעיר עסא שבגרמניה [כיום אסן, על יד קלן], שהיה תלמיד חכם ונודע בחסידותו. זקנו של ר' יוזפא ששמו כשמו היה החכם הנודע בעל ספר 'יוסף אומץ' רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, ראש הדיינים בפפד"מ. ר' יוזפא הנכד למד אצל אביו ואצל גדולי דורו ר"ד אופנהיים ור"א ברוידא, ובהגיעו לפרקו לקחו לחתן רבי יהודה מילר, מחבר שו"ת רבי יהודה מילר, רבה של העיר דייץ. בשנת תע"ב הוציא לאור ר' יוזפא סדר סליחות עם פירוש 'המסביר', ובהמשך פנה לכתוב בעקבות סבו (שספרו יוסף אומץ עדיין לא נדפס אך היה מצוי אצלו בכת"י) ספר על מנהגי המקום. יותר מאוחר בשנת תצ"ג הדפיס עוד ספר קטן בשם 'קנה', ובו שיר ארוך בחרוזים בענייני אמונה ותורה ומצוות. ר' יוזפא שימש כמרביץ תורה וכדיין בעיר דייץ, ונפטר בשנת תקי"ט (1759) כשהוא משאיר אחריו חיבורים רבים שלא נדפסו. ספר המנהגים 'נוהג כצאן יוסף' התפרסם מאוד, ורבים הספרים בדורות הבאים שדנו בדבריו, לעיתים אף יותר מאשר בספר זקנו 'יוסף אומץ'. עוד לפני הדפסת הספר הוא עבר בכת"י מיד ליד, ולצד הרבים ששיבחו אותו היו גם שכתבו השגות עליו. בתגובה כתב חותנו ר"י מילר, שנחשב אחד מגדולי הדור, קונטרס בשם "צאן הנחלות" שצורף לספר, ובו הגן על הכרעותיו של חתנו, וגם ציין כמה דברים שמצא לנכון לתקן בו, "קצתן הם נגד הדין, וקצתן תולין בשיקול הדעת". הוא טען להגנת חתנו ש"מרוב טירדת הזמן, שהוא טרוד על המחיה ועל הכלכלה, לא ירד במקצת דמקצת לעומקא דדינא", ובנוסף יש לזכור שבזמן חיבור הספר היה ר' יוזפא בסך הכל אברך בן שלושים בערך. מבנה הספר מעניין ומיוחד: החלק הראשון כולל עשרות פרקים לפי סדר א"ב, מאיסורי אכילה, אבלות, ברכות, בר מצוה וכו' ועד ראש חודש, שבת, תחומין ותענית, ובחלק השני, שנקרא 'הלכות חילוק הפרשיות', עובר המחבר מפרשה לפרשה ורושם את סדר העולים לתורה (מדובר לפני שנוצר מנהג קבוע בזה) ואת ההלכות והמנהגים הראויים לציון לפי סדר השנה. כעת, שלוש מאות שנה בדיוק לאחר שיצאה לאור המהדורה הראשונה, נדפס הספר בההדרה מתוקנת ומושלמת, עם ציוני מקורות, הפניות והערות, ע"י הרב עמיחי כנרתי, חוקר בכיר במכון שלמה אומן ור"מ ותיק בישיבה באיתמר שבשומרון. זהו המשך ישיר לספר 'יוסף אומץ' מאת סבו של בעל 'נוהג כצאן יוסף' שיצא לאור על ידו במהדורה מתוקנת לפני שנתיים, גם הוא במסגרת מכון שלמה אומן. המהדיר ציין בהערותיו לכל הדומה והשונה בספר זה לספרי מנהגי אשכנז המפורסמים 'מנהגי ורמיזא' לר"י שמש ו'דברי קהילות' לרש"ז גייגר נוסף כמובן לספר 'יוסף אומץ', והוסיף מפתחות ונספחים, עבודה מושלמת כדרכו.

 

 

במבצע!
₪99 במקום ₪137
דמי משלוח: החל מ- 24₪