המעין

'כשם שעשית עמהם ניסים וגבורות'... / דבר העורך

הורדת קובץ PDF

'כשם שעשית עמהם ניסים וגבורות'...

בשולחן ערוך סי' תרפב סע' ג מביא המחבר שתי דעות מהו הנוסח בסוף 'על הניסים': "אין אומרים 'כשם שעשית ניסים ונפלאות לחשמונאים כן תעשה לנו'... ויש אומרים שאומרים אותו". גם הרמ"א נשאר באותו ספק, וגם המ"ב לא הכריע. המחלוקת תלויה בשאלה עם מותר לבקש בקשות בשלושת הברכות האחרונות של תפילת העמידה, כמו שנהגו בעשרת ימי תשובה למשל להוסיף 'וכתוב לחיים טובים' וכו' ו'בספר חיים' וכו', או שאין לסיים את 'על הניסים' בבקשה. שאלה אחרת היא אם ראוי להתפלל שיקרה לנו נס, שהרי לפי אחת הדעות בגמרא נאמר לאדם שנעשה לו נס (שבת נג, ב) 'כמה גרוע אדם זה שנעשה לו נס', אלא יש להתפלל שיעזור לנו הקב"ה בדרך הטבע. מעניין שבמקביל למחלוקת הזו נחלקו גדולי ישראל על הניסים שקרו לעם ולמקדש בימי החשמונאים אם היו אלו ניסים גלויים, או שכל המלחמות והניצחונות אירעו בדרך הטבע, ורק נס פך השמן היה נס גלוי (עי' למשל שו"ת מנחת יצחק חלק ו סימן סד). אמנם במקרים מסוימים גם ניסים נסתרים הם ניסים, ואין ספק שמתקיימים בדורנו דברי הרמב"ן (שמות יג, טז) שנס נסתר שיארע לרבים במשך זמן רב גם הוא לנס גלוי ייחשב. כל מי שפותח את עיניו רואה ורואה גם את הניסים הגלויים וגם את הנסתרים הקורים לרבים שעמנו במשך זמן רב ערב ובוקר וצהריים. ויה"ר שנזכה ונחיה ונראה גם את הגאולה השלמה בקרוב.

הגיליון החגיגי המורחב הקודם (גיל' 231 של תשרי) עורר ב"ה עניין רב, אך הגיע הזמן לחזור לשגרה. מערכת 'המעין' ממשיכה להוציא לאור את גיליונות 'המעין' תמידים כסדרם, ועתה מונח לפנינו גיליון 232 כלול בהדרו. בגיליון זה מספר גדול במיוחד של תגובות והערות חשובות על דברים שנכתבו בגיליונות הקודמים, וכן מאמרים מגוונים, קלים וכבדים, קצרים וארוכים, ממחברים ותיקים ומאת למדנים בראשית דרכם, העוסקים בענייני הלכה וחינוך תורני ומחקר תורני-ספרותי, כדרכם של גיליונות 'המעין' מימים ימימה.

אי אפשר להתעלם מההתרגשות ברחבי העולם היהודי מאירועי סיום מחזור הדף היומי ופתיחת המחזור החדש שמתרחשים בימים אלו. נוסף לעצם ריבוי לימוד התורה בעם ישראל ע"י הפצת והרחבת הרעיון המבריק הזה, יש בו דוגמא לחלום תורני שמתגשם, ליוזמה ציבורית-יהודית שיישומה עולה על כל הציפיות, לרעיון שיש בו רק הוספת טובה וברכה לעם ולעולם ושעם ישראל מצביע בעדו 'ברגליים'. זה מזכיר את הקמת עולם הישיבות בארץ ישראל ע"י הרב מפוניבז' מכאן והחזו"א מכאן, את הקמת עולם התורה התורני-לאומי ע"י הרב נריה ויבל"א הרב דרוקמן, ועוד מיזמים כאלו שמהווים מעין מלאכים טובים המכים על ראשנו ואומרים לנו לגדול ולפעול. ובעז"ה נעשה ונצליח.

   הק' יואל קטן