המעין

'גיבורים ביד חלשים' / דבר העורך

הורדת קובץ PDF

'גיבורים ביד חלשים'

בתפילת 'על הניסים' לחנוכה 'הרעים' הם גיבורים ורבים וטמאים ורשעים וזדים, ו'הטובים' הם חלשים ומעטים וטהורים וצדיקים ועוסקים בתורת ה'. האם זה חייב להיות כך? טהורים וצדיקים ועוסקים בתורה זה בסדר, אבל האם על הטובים נגזר תמיד להיות חלשים ומעטים? יעקב אבינו בפרשת וישלח מציג את עצמו מול עשו אחיו מצד אחד כחלש ומסכן, גם מול ריבונו של עולם הוא אומר 'קטונתי' (לפי הפירושים השונים של התיבה הזאת), ומצד שני הוא רוצה ומצליח לנצח את אויביו, ולשלוט ולהשליט לדורות את זרעו, שיהיה כחול הים לרוב, על ארץ ישראל כולה. אנו 'המעט מכל העמים' – אבל גם 'ככוכבי השמים לרוב'. לעתיד לבוא ברור שהמצב הרצוי יהיה המצוי, כפי שכותב הרמב"ם בסוף הלכות מלכים: "לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בגויים ולא כדי שיינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח [למרות שכל הדברים האלו יקרו גם יקרו!] - אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחוכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא". הטובים בזמן הגאולה לא יהיו חלשים ולא יהיו מעטים, אלא רבים וגיבורים ומוצלחים ומנצחים ונושאים ברמה את שם ה'. ברוך ה' שמול עינינו מתחילות להתגשם נבואות הנביאים, ועם ישראל בארץ ישראל הולך וגדל ומתחזק בחומר וברוח, בכוח צבאי ובכוח מדיני ובכוח רוחני, התורה מתחבבת על לומדיה ומקיימיה ורבים 'מתייהדים' ונספחים אליהם, ואף מתקיימת והולכת ברכת ה' לאבות 'ונברכו בך כל משפחות האדמה'. שנזכה לחיות ולראות את קץ הפלאות.

גיליון מגוון זה פותח בהערות קצרות על תחילת מסכת חולין מאת הגאון רז"נ גולדברג שליט"א לכבוד התחלת לימוד המסכת הגדולה והחשובה הזו במסגרת הדף היומי בימים אלו. בהמשך נמצאים מאמרים בענייני תפילה וצדקה, טומאה וטהרה בזמן הזה, דרכי פסיקה וענייני ממונות, ותגובות רבות וחשובות על מאמרים מהגיליון הקודם של 'המעין'. במדור 'על ספרים וסופריהם' נבדקת שותפותו של הג"ר אפרים זלמן מרגליות זצ"ל, אחיו הגדול של הג"ר חיים מרדכי מרגליות זצ"ל שנפטר בדמי ימיו, בחיבור הליקוט ההלכתי החשוב כסדר השו"ע או"ח 'שערי תשובה' של אחיו הצעיר; נבדקים מקורותיו ודרכי פסיקתו של מרן הבית יוסף, בעיקר בהלכות נידה שבחלק יו"ד - אך גם בספרו הגדול בכלל; ונוספים בירורים בכלליו המחודשים של המדקדק הגאוני ר"ז הענא, תוך מציאת מקורות והסברים לכמה מהנקודות שבהן השיגו עליו מתנגדיו.

חורף ארוך ומעובר לפנינו. יהי רצון שגשמי הברכה ימשיכו לרוות את הארץ ולהצמיחה, שתכבד ידינו על שונאינו ושישרור שלום בתוכנו, ושנמשיך בכל עוז בדרך התורה המובילה בעזהי"ת לגאולה השלמה בקרוב.

 הק' יואל קטן