banner

בעולם המשפטי קיימת דילמה מפורסמת – "איך לחלק עזבון". לא משנה אם נוצר בגלל פשיטת רגל או מוות ל"ע, ישנם מצבים שצריך לחלק משאב מסוים בין כמה צדדים. הבעיה מתחילה להיות מורכבת כאשר סך הבקשות גדול מהעיזבון שנותר. במצב כזה אפשר להעלות הרבה שיטות איך לחלק את העיזבון, וקשה למצוא סיבה לבחור בשיטה אחת על גבי השנייה.

במשנה מסכת כתובות פרק עשירי משנה ד', אנו מוצאים דיון מקביל. מדובר שם על אדם שנפטר ל"ע, והשאיר אחריו שלוש נשים. כל אחת מנשותיו זכאית לחלק מהעיזבון, אך סכום בקשותיהם גדול מהעיזבון. המשנה נותנת דוגמא אחת לחלוקה במצב כזה. האמוראים והראשונים על גביהם מציעים מספר שיטות לחלוקה של העיזבון. ניתן לעיין במאמרים מלאים לגבי השיטות השונות והניתוח שלהם בסרגל הניווט בחלק העליון של האתר.

מטרת האתר היא לספק כלי ליישום של השיטות התלמודיות כיום. בטבלה פה למטה תוכלו למצוא מקום למלא את הצדדים השונים בחלוקה. בראש כל טור מופיעה השיטה שפועלת בו, ובמשבצת מתחת אפשר לכתוב את סכום העיזבון.

סוג חלוקהקיימת גם אפשרות לשמור את הטבלה שנוצרה כקובץ. לשמירה לחצו הדפס

כדי להבין יותר טוב את הרציונל שמאחורי החלוקה על פי "שנים אוחזין", יצרנו המחשה של החלוקה בעזרת רעיון כלים שלובים. להרחבה בנושא אפשר לעיין במאמר הלמדני, יש קישור למאמר בסרגל למעלה תחת "מאמרים". ברגע שיוזנו נתונים בטבלה בחלוקה תואמת "שנים אוחזין" ההדמיה למטה תציג אותם כמערכת של כלים שלובים